Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2020, in werking tredend op 31 januari 2021 `s avonds, is de heer Dosseray S., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene m Bij koninklijk besluit van 4 december 2020, is aan mevr. Capillon K., griffier bij de ondernemi(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020044380
pub.
18/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020044069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020205423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid sluiten, in werking tredend op 31 januari 2021 `s avonds, is de heer Dosseray S., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden;

Bij koninklijk besluit van 4 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020044069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020205423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid sluiten, is aan mevr. Capillon K., griffier bij de ondernemingsrechtbank Henegouwen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2020 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten en het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 18/12/2020 numac 2020044100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof Luik, gerechtelijk arrondissement Luik, mevr. Delhaise C., griffier bij het hof van beroep Luik;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Bij koninklijk besluit van 1 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 15/12/2020 numac 2020043993 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 28/04/2021 numac 2021041292 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 9.000.000 EUR aan de gemeente Vorst in toepassing van bijakte n° 13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020204598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) sluiten wordt de heer Lemaire G. definitief benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 oktober 2020;

Bij koninklijk besluit van 4 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 22/12/2020 numac 2020044246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 09/12/2020 numac 2020044069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020205423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij de vredegerechten Henegouwen, mevr. Maquigny G., griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^