Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 februari 2019

Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Cauwenberghe M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Deinze Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 30(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019010643
pub.
01/02/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031934 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Cauwenberghe M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Deinze.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031672 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018031571 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018203846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende elementen van een nucleaire installatie bestemd voor de industriële productie van elektriciteit die dienen voor de transmissie van elektriciteit en onderworpen zijn aan de controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018031644 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Ockerman C., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 04/02/2019 numac 2019040140 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de regering van het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten, is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg verminderd naar éénenveertig.

De standplaats Durbuy, vacant ingevolge het overlijden van mevr.

Letocart A., notaris ter standplaats Durbuy, is afgeschaft.

Bij koninklijke besluiten van 20 januari 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dienen te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is de heer Carnewal T., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het eerste kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het eerste kanton). - is mevr. Van Cauwenberghe S., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Deinze, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Deinze. - is mevr. Burette C., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement te Luik.

De standplaats is gevestigd te Seraing.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^