Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 december 2018

Aanstelling Bij koninklijk besluit van 7 december 2018 wordt Mevr. Emmanuelle VANDAMME aangesteld om de functie van houder van de managementfunctie « Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer » uit t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018032455
pub.
14/12/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Aanstelling Bij koninklijk besluit van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015525 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de naamloze vennootschap "Brussels Airport Company" belast met de functie van inspecteur bij de luchthaveninspectie naar het kader van de beveiligingsassistenten van politie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018014922 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015630 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018032251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet op het politieambt en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032454 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke Luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019 type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015544 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen sluiten wordt Mevr. Emmanuelle VANDAMME aangesteld om de functie van houder van de managementfunctie « Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer » uit te oefenen, met ingang van 1 februari 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^