Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 juli 2016

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande o(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022310
pub.
14/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016009363 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 december 2015 tot toekenning van een subsidie van 96.000 euro voor de opleiding van de imams en de islamitische consulenten in de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2016, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016200654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de verloven voorafgaand aan de pensionering toegekend krachtens de collectieve overeenkomsten gesloten in het paritair comité van Proximus op 27 april 2016 type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de jaarlijkse premie sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 10 juni 2016, bij de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° op voordracht van de verzekeringsinstellingen : - de heren TIELENS André en VANSTECHELMAN Rafaël, in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames DE GROOF Vera, DEKEMPENEER Lutgart en TRAEY Eva en de heren DE BRUYN Benjamin, DU BOIS Marc en POULIN Kris, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 2° op voordracht van de representatieve organisaties van het apothekerskorps : - de heer PERDIEUS Paul, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames GOETHALS Dorothy, LEIRS Chantal, VERRUE Charlotte en VERRYDT Ann en de heer LAGRAIN Jan, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 3° op voordracht van de representatieve verenigingen van de ziekenhuisapothekers : - Mevr.BAERT Marielle, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames DESPLENTER Franciska en LEIRS Els en de heren VAN KERCKHOVE Joris en van KRIEKEN Jens, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 4° op voordracht van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen : - de dames NOLIS Ingrid, THEUNIS Marie-Claire en VERSCHUEREN Debbie, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;5° op voordracht van de representatieve verenigingen van de vroedvrouwen : - Mevr.VAN de VYVER Sabine, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames CHRISTOFFERSEN Gerda, HUYBRECHTS Godelieva en VAN HOLSBEECK Ann, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 6° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verpleegkundigen : - Mevr.EL ABBOUDI Mimount en de heer RAYMACKERS Freddy, in de hoedanigheid van werkende leden; - Mevr. DE CALUWE Mia en de heren BACKAERT Diégo, CORDYN Sam en VERMEULEN Christian, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 7° op voordracht van de representatieve verenigingen van de bandagisten : - de heren DESCHOOLMEESTER Alexander en VANDEVEN Daniël, in de hoedanigheid van werkende leden; - Mevr. DE KNOP Nadia en de heren BRITZ Markus, DE LEEMANS Bert, DE POORTER Frank, DE RAUW Christiaan en DUCHESNE Hubert, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 8° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthopedisten : - de heren DESCHOOLMEESTER Alexander en REYSKENS Hendrik, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heren BRITZ Markus, FAES Herman, VAN BIERVLIET Peter, VANDEVEN Daniël, van MEURS Johny en VANSTEENWEGEN Koenraad, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 9° op voordracht van de representatieve verenigingen van de gehoorprothesisten : - Mevr.NAESSENS Brigitte en de heer BALLEGEER Hans, in de hoedanigheid van werkende leden; 10° op voordracht van de representatieve verenigingen van de logopedisten : - de heer DE BAL Chris, in de hoedanigheid van werkend lid; - Mevr. D'HONDT Marleen, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 11° op voordracht van de representatieve verenigingen van de orthoptisten : - de dames HOOGMARTENS Linda en JANSSENS Hilde, in de hoedanigheid van werkende leden; - Mevr. GODTS Daisy, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 12° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verstrekkers van implantaten : - Mevr.DE MOOR Sofie en de heer VAN KERCKHOVE Joris, in de hoedanigheid van werkende leden; - Mevr. BAERT Marielle, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 13° op voordracht van de representatieve verenigingen van de revalidatiecentra : - Mevr.POLLIER Heide en de heer RIGOLE Johan, in de hoedanigheid van werkende leden; - de heer VANEYGEN Joseph, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 14° op voordracht van de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 11° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - Mevr.MOENS Isabel en de heer VERDOOLAEGE Steven, in de hoedanigheid van werkende leden; - Mevr. THEUNIS Marie-Claire en de heren DE MOOR Jan, TUERLINCKX Maurice en WUYTS Yves, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 15° op voordracht van de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 12° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - Mevr.MAHIEU Saskia, in de hoedanigheid van werkend lid; - de heren DELAHAYE Jan en DOUMEN Michiel, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde Kamer, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 9 juni 2020 : 1° op voordracht van een representatieve organisatie van het apothekerskorps : - de heer ZWAENEPOEL Lieven, in de hoedanigheid van werkend lid;2° op voordracht van de representatieve verenigingen van de ziekenhuisapothekers : - Mevr.COLLIER Hilde, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames GOVAERS An en LEYSEN Tinne en de heer SWARTENBROEKX Jos, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 3° op voordracht van een representatieve vereniging van de verplegingsinrichtingen : - Mevr.DIERCKX Dorien, in de hoedanigheid van werkend lid; 4° op voordracht van de representatieve verenigingen van de vroedvrouwen : - Mevr.VERSAVEL Maria, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames BIJNENS Bernadette en MUYLDERMANS Joke, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden; 5° op voordracht van een representatieve vereniging van de verpleegkundigen : - de dames BRAEM Martine en GHESQUIERE Julie, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;6° op voordracht van de representatieve verenigingen van de gehoorprothesisten : - de dames DEBUYSSCHER Liesbeth en DRIEGHE Tina, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;7° op voordracht van een representatieve vereniging van de orthoptisten : - Mevr.VAN BELLINGHEN Veerle, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 8° op voordracht van de representatieve verenigingen van de verstrekkers van implantaten : - de dames COLLIER Hilde, DE CLERCK Elke, GOVAERS An, LEYSEN Tinne en MEEUS Ellen en de heren SWARTENBROEKX Jos en van KRIEKEN Jens, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;9° op voordracht van een representatieve vereniging van de revalidatiecentra : - Mevr.DEWYMMER Maia, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; 10° op voordracht van een representatieve vereniging van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 11° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - de dames DE VRIENDT Tine en HOLLEMAN Esther en de heer GIJBELS Marc, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;11° op voordracht van de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 12° van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2010 type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - de heer VAN EECKHOUT Stefan, in de hoedanigheid van werkend lid; - de dames DIERCKX Dorien, THEUNIS Marie-Claire, VERLINDEN Elke en WITTOCKX Ingeborg, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

^