Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de concessieovereenkomsten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/04/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42**** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016009337 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 dat in werking treedt op 1 juli 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van mevrouw Monique LIESSENS, adviseur. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doen geld type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016022310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande o(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten. - Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 29 juni 2016 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten: de heer Mario COP(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016022302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van leden van het Nationaal Pensioencomité

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016202998 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2016 van 11 mei 2016 Rolnummer : 6320 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 28, § 1, van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, zoals dat artikel vervangen werd bij artikel 28 va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016203094 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 70/2016 van 11 mei 2016 Rolnummer : 6369 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 128 tot 134 en van artikel 135, 18°, van het Vlaamse decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016203093 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 65/2016 van 11 mei 2016 Rolnummer : 6208 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 193bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling B Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het Milieucollege type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011, en 2° de Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de overeenkomst vermeld onder 1°, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011 type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, opgesteld te Brussel op 15 december 2010 type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 10 juni 2013 type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te Brussel op 2 december 2010 type beschikking prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de overname van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegaties in het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016031424 bron brussels instituut voor milieubeheer Vrijwillig ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 mei 2016 aan Mevrouw Griet VAN KELECOM, wordt vrijwillig ontslag verleend uit haar functies van Eerste attaché vanaf 1 mei 2016.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031482 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/947 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031481 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/948 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016035839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject `Zwinpolders' type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016035969 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening en de regeling inzake adviesinstanties bij gemeentelijke plannen van aanleg type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016036039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016203635 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016203636 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de toepassing van de administratieve geldboetes van 200 **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

erratum

type erratum prom. 27/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016003256 bron federale overheidsdienst financien Wet dat de minister van Financiën machtigt om leningen toe te staan aan de gemeenschappelijke Afwikkelingsraad. - Errata type erratum prom. 27/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2016 van de Federale Pensioendienst. - Erratum type erratum prom. 24/09/2015 pub. 14/07/2016 numac 2016203701 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van tegemoetkomingen aan gebieden met natuurlijke beperkingen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016203726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A van Franstaligen Het bijzonder gedeelte van de vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A van Franstalige assistenten van de onderdirecteur Backoffice - Agentschap van de schuld Er is 1 geslaagde. Het bijzonder gedeelte van de vergelijkende selectie voor bevordering naa(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016003240 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2016, wordt Mevr. Alia D. GUIZANI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitte Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2016, wordt (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016003239 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2016, wordt Mevr. Anne-Lise C.G. DEPASSE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de V Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2016, wordt (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016003241 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2016, wordt de heer Alexandre J. CUVELIER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2016, wordt d(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016203725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau **** **** Het bijzonder gedeelte van de vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau **** van **** assistenten van de onderdirecteur Back-**** **** zijn 0 geslaagden. Het bijzonder gedeelte van de vergelijkende selectie voor bevordering (...)

document

type document prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016031425 bron brussels instituut voor milieubeheer Benoemingen Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 26 mei 2016 wordt Mevr. Martialle BOPACAH LOCELET, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Assistente in het Franse taalkader van het Brus Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 14 apri(...) type document prom. -- pub. 14/07/2016 numac 2016203519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Op 17 juni 2016, werd de heer DECUBBER Jean-Michel, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen, door de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen
^