Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Een koninklijk besluit van 18 september 2015 verleent een wegvergunning met index 235/80822 aan de NV Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, voor het aanleggen en exploiteren van een ondergrondse ka

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011370
pub.
01/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Een koninklijk besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2016 en volgende type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2015 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015003324 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de bijzondere aanslag bedoeld in artikel 541 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg die de verpleegkundigen vertegenwoordigen sluiten verleent een wegvergunning met index 235/80822 aan de NV Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, voor het aanleggen en exploiteren van een ondergrondse kabelverbinding tussen de posten Ketenisse en Kallo, uitgebaat op een spanning van 150 kV tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz, op het grondgebied van de gemeenten Beveren en Zwijndrecht.

^