Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2015
gepubliceerd op 29 september 2015

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg die de verpleegkundigen vertegenwoordigen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024225
pub.
29/09/2015
prom.
18/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg die de verpleegkundigen vertegenwoordigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 270, § 1, gewijzigd bij artikel 66 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten, bij artikel 34 van de wet van 13 december 2006, bij artikel 75 van de wet van 6 mei 2009, bij artikel 39 van de wet van 23 december 2009, en bij artikel 102 van de wet van 17 juillet 2015;

Gelet op het voorstel van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van Belgïe van 10 september 2015;

Overwegende dat het mandaat van de bestuurders die de verpleegkundigen vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het KCE binnenkort verlopen is en dat hun mandaat moet hernieuwd worden of dat er nieuwe bestuurders moeten worden benoemd;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, op voordracht van de representatieve beroepsorganisaties van verpleegkundigen, voor een periode van 6 jaar : - Mvr De Wandeler, Ellen, wonende te Strombeek; - De heer Fortemps, Martin, wonende te Somme Leuze.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van verpleegkundigen, voor een nieuwe periode van 6 jaar : - De heer Meyers, Ludo, wonende te Genk, plaatsvervangend lid van mvr Ellen De Wandeler; - De heer Thonon, Olivier, wonende te Neupré, plaatsvervangend lid van de heer Martin Fortemps.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 18 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^