Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat uitwerking heeft op 31 december 2013, is Mevr. Hubert M.-Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Zij kan ha Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat in werking treedt op 31 maart 2014, is de heer(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201475
pub.
05/03/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van artikel 13 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009076 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014009097 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten, dat uitwerking heeft op 31 december 2013, is Mevr. Hubert M.-Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van artikel 13 van de wet van 27 december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009076 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014009097 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 169.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2014, is de heer Pâris M., voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de controle van medische en farmaceutische kosten in het kader van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende outplacement, met uitzondering van de witzandgroeven type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de opmaak van het activiteitenverslag bedoeld in artikel 39/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, is de heer Camberlain F., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van 28 februari 2014.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de controle van medische en farmaceutische kosten in het kader van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende outplacement, met uitzondering van de witzandgroeven type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de opmaak van het activiteitenverslag bedoeld in artikel 39/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, is Mevr. Rogiest V., substituut-procureur des Konings bij het parket te Antwerpen, aangewezen tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2014.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de controle van medische en farmaceutische kosten in het kader van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende outplacement, met uitzondering van de witzandgroeven type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de opmaak van het activiteitenverslag bedoeld in artikel 39/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014009078 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, dat in werking treedt op de dag bedoeld in artikel 163 van de wet van 1 december 2013 betreffende de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging, is de heer Versteylen L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en neemt in deze hoedanigheid rang in op datum van 31 oktober 2006.

Hij is aangewezen tot jeugdrechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen met ranginname op datum van 1 april 2013.

De aanwijzing tot jeugdrechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg, is hernieuwd voor een nieuwe termijn van twee jaar met ingang van 1 april 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^