Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme type wet prom. 17/08/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor **** met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007037 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 95 van 7 november 2013, wordt kolonel **** ****. **** op 15 december 2013, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigadegeneraal om het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007035 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 60 van 2 oktober 2013 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader van de reserveoffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007038 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 68 van 14 oktober 2013 wordt luitenant-generaal ****. DE **** op 22 juli 2013 ontslagen uit het ambt van hoofd van het Huis van de Hertogen van **** en op deze type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007041 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 115 van 20 november 2013 wordt kolonel **** ****. ****-**** op 2 december 2013, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigadegeneraal om het type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007042 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 116 van 20 november 2013 wordt kolonel **** ****. ****-**** op 9 december 2013, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigadegeneraal om **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007045 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 121 van 1 december 2013, wordt mijnheer Raf Verbruggen, attaché, op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen, op datum van 1 oktober 2013. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007048 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit nr. 63 van 14 oktober 2013, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan Mevr. Prospero Martine. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007047 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van **** **** koninklijk besluit ****. 80 van 24 oktober 2013, wordt kapitein-commandant ****. **** op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de logistiek van **** **** verdere bevordering wordt hij na luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007050 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 84 van 24 oktober 2013, wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op 22 juli 2013 ontslagen uit het ambt van attaché bij het Huis de type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007051 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 82 van 24 oktober 2013, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007053 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van **** **** koninklijk besluit ****. 85 van 24 oktober 2013, wordt kapitein ****. **** **** op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de **** van de **** **** verdere bevordering wordt hij na kapitein van het vliegwezen ****. **** gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014009087 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2013 's avonds, is de heer Roderburg, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Be Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Gent(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 124, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014201477 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, is mevr. Wauthy B., ererechter in de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014201475 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat uitwerking heeft op 31 december 2013, is Mevr. Hubert M.-Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Zij kan ha Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat in werking treedt op 31 maart 2014, is de heer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014201476 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dumoulin Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Ch Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 18(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014027060 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 2014 tot uitvoering van artikel 55quater van het Wetboek der successierechten type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de adviescommissie voor borstkankeropsporing type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Adjunct-directeur van de "Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre". - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 18 december 2013, wordt de heer Jean-Luc METTEN, geboren op 11 september 1949 te Namen, aangesteld tot adju type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Adviescommissie voor borstkankeropsporing type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014201464 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 augustus 2013 betreffende de contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014201474 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 februari 2011, wordt de erkenning inzake geluidshinder vanaf 15 februari 2011 voor vijf jaar toegekend aan het bureau ACSOFT BVBA. Bij ministerieel besluit van 23 juni 2011, wordt de erkenning i Bij ministerieel besluit van 24 juni 2011, wordt de erkenning inzake geluidshinder vanaf 24 jun(...)

decreet

type decreet prom. 05/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie type decreet prom. 05/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014200747 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 11/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014201484 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm van een gemeenschappelijke instelling in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980

beschikking

type beschikking prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031165 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkende binnen de leden die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd worden in de bestuursorganen van rechtspersonen, een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen type beschikking prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031166 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de rapportage over de toepassing van de wetgevingshandelingen en de naleving van het primair recht van de Europese Unie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014027042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32022 "Trou des Sarrazins à Loverval" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014027041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32016 "Forêt de Mariemont" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014027049 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32047 - "Vallée de la Thure" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014027050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32033 "Source de la Hante"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef van de Minister-President. - Ontslag Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2013, wordt eervol ontslag verleend uit haar ambt als Kabinetschef van de Minister-President van de Regering van de Franse Ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 17 juli 2013 betreffende de financiering van het Onderzoek door het "Fonds national de la Recherche scientifique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de lijst van hogescholen ten gevolge van de fusie van de hogescholen Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen tot de hogeschool Thomas More Mechelen-Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201450 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing of erkenning van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de bijzitters en de griffier van de Kamer van beroep van Wallonie-Bruxelles-International type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201453 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de toekenning van subsidies om het houden van land- of tuinbouwbedrijfseconomische boekhoudingen aan te moedigen en de ontwikkeling van bedrijfsleidingsgroepen te bevorderen, tot opheffing van het ministerieel besluit van 5 september 1996 betreffende de toekenning van toelagen aan de land- of tuinbouwbedrijfshoofden die beroep doen op een bedrijfsleidingsdienst en tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 maart 2001 betreffende de toekenning van toelagen aan de bedrijfsleidingsdiensten type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 24 mei 2014 een vrijstelling van visvergunning wordt verleend aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag « Fête de la pêche » georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201462 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014201509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014201417 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 februari 2014, heeft de nv « Fo Die zaak is ingeschreven onder nummer 5828 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meer(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014201485 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige advisor internal Audit (niveau A3) voor de Regie der Gebouwen (AFG14147) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

document

type document prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014201468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché managers Kernprocessen Justitiehuis (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG14150) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? mas(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007026 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van de normale werving **** koninklijk besluit ****. 52 van 26 september 2013 : Landmacht De aangestelde onderluitenants van de 163**** promotie van de polytechnische faculteit van de **** Korps van de infanterie **** **** **** van de genie **** ****, **** ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007036 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 24 van 30 augustus 2013 wordt de heer Jan Temmerman op 15 februari 2013 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnite Dit besluit heeft uitwerking op 15 februari 2013, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerki(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007043 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - **** Bij koninklijk besluit ****. 64 van 14 oktober 2013 : **** benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de Koninklijke Militaire Op 5 augustus 2013 : Luitenants ****. ****, ****. **** en ****. ****. Op 23 augustus 2013 :(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007044 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 240 van 19 januari 2014, wordt mijnheer Ruben Muyllaert op 1 september 2013 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciën Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2013, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerki(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014007049 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 81 van 24 oktober 2013, word **** ****. De **** benoemd op 7 januari 2013, in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014200303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is de heer COQUERELLE Christophe benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer DUPONT Pierre wien

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014000180 bron raad van state Vacature van staatsraad Eerlang zullen twee betrekkingen van Nederlandstalig staatsraad en twee betrekkingen van Franstalig staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State. Artikel 70, § 2 van de gecoördineerde wetten op de (...) « Niemand kan tot staatsraad worden benoemd tenzij hij volle zevenendertig jaar oud en doctor, lice(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/03/2014 numac 2014201593 bron federale overheidsdienst justitie Benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders Tweede oproep tot de kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht en kandidaten externe leden ten einde de Franstalige Benoemingscommissie voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen.
^