Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 april 2014, zijn benoemd tot : voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Beernaerts, S., master in de rech Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd in de vakklasse(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009226
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 april 2014, zijn benoemd tot : voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Beernaerts, S., master in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Brussel, Mevr. Livens, A., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van verpleegkundige en voor het beroep van vroedvrouw type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003201 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België en houdende aanduiding van een vice-gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende opstelling van een model der rekeningen in uitvoering van artikel 15, vijfde lid, van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts sluiten is voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Harmegnies, A., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 24 april 2014 : is aan Mevr. Florin, S., assistent bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Aelterman, S., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij voornoemde rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Michel, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Brussel V, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Vandevoorde, C., griffier bij de rechtbank van koophandel Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, opdracht gegeven om haar ambt tijdelijk en gedeeltelijk te vervullen bij de vredegerechten Oostende I en Oostende II. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^