Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 januari 2014

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 is aan Mevr. Alena VEREYCK, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit haar functies Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...)

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2014002000
pub.
21/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013011638 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van de procedure van offerteaanvragen aangenomen met toepassing van artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013014749 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex en van de wet van 30 augustus 2013 houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, voor wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013011630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht sluiten is aan Mevr. Alena VEREYCK, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 november 2013.

Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren.

^