Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 juli 2013

Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 november 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jacquet, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Evere. H Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging v(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013204154
pub.
16/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, tweede lid, 1°, van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers - 2012 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024362 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012205971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1985 houdende oprichting van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen en tot vaststelling van zijn bevoegdheid en zijn aantal leden type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012205817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van industrieel onderhoud en reparatiewerkplaatsen gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "lokale donorcoördinatie" moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jacquet, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Evere.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 20/02/2013 numac 2012205763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, houdende oprichting van het "Sociaal Fonds voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de heer Jan Bens tot directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012205762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/02/2013 numac 2012206216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2012206345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen en het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, en ten laatste op 16 mei 2014, is aan de heer Van Achter, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Halle.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluiten van 6 juli 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is Mevr. Vyvey, M., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Halle; - is de heer Berg, F., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Evere.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^