Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie Oproep tot kandidaten voor de functie van Vast Secretaris De Vaste Commissie van de lokale politie is een orgaan ingesteld bij artikel 91 van de wet van 7 december 1998 betreffe(...) De VCLP verstrekt aan de verschillende politieoverheden deskundige adviezen met betrekking tot orga(...) type wet prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013009325 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 juni 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij type wet prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013009330 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013, is machtiging **** aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en; (...) de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****...) type wet prom. 26/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2013 numac 2013000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de overgang naar het niveau A type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende verhoging van het loonbarema voor de dienstverantwoordelijken in de diensten voor opvanggezinnen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 18 april 2013 wordt de heer Lecocq, Thomas, geboren op 24 september 1983, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevest Bij koninklijk besluit van 18 april 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2013 wordt de heer God(...) type koninklijk besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van artikel 36 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Ziekenhuis Oost-Limburg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre Hospitalier Régional de Namur » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Verzorgingscentrum Brugmann » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen »ALBERT II, Koning der Belgen, type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Gent » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen en stoornissen » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « ZNA - PZ Stuivenberg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie » type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Leuven » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 27/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 02/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013204153 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 juli 2013 : - is het verlof wegens opdracht, verleend aan de heer Camberlain, F., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, verlengd voor een termijn van één jaar met - is een verlof wegens opdracht, verleend aan de heer Persoons, P., eerste substituut-procureur des(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013204154 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 november 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jacquet, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Evere. H Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013009331 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2008 tot vaststelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 03/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 05/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013011350 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 06/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013203945 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204105 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 6, derde lid, en artikel 9, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013 betreffende de toekenning van toelagen door het Waalse Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204106 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1, eerste lid van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2013 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor de uitvoering van stadsvernieuwingsoperaties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013031629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de schorsing van het mandaat van een lid van het regionaal comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013204077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013011352 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de programmawet van 28 juni 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013018328 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW FEDCAF BELGIUM heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 209.252/XV-2302. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013018326 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer René Vandesteene heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 209.022/XIII-6634. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013018325 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CVBA Provinciale Brabançonne d'Energie heeft de nietigv Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 209.209/XV-2.299. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013018324 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Ralf DE CLERCQ heeft op 17 juni 2013 de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het minister(...) type bericht prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013204152 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie. - Samenstelling. - Erratum De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2013, bladzijde 39264, van de aanwijzing van de heer Van Ingel

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013031590 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij het beslissing van het Milieucollege van 9 april 2013 werd de VZW BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 3 jaar die loopt vanaf de datum va De erkenning draagt het nummer AGREPS 013.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 21/12/2012 wordt de vergunning om het De heer **** **** is gevestigd te 1741 **** (****), **** 21****, onder het ****(...) type vergunning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Weigering Bij ministerieel besluit van 08/04/2013 wordt de vergunning om het beroep van **** ****. **** GREEN gevestigd te 4910 ****, **** **** **** 83. type vergunning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij besluit van 22.01.2013 wordt de vergunning om het beroep van De **** **** VAN DE VEN, voorheen gevestigd te 1730 ****, **** 51, onder het nummer 14.1671.1(...) type vergunning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000479 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 04.12.2012 wordt de heer **** DE VOCHT, gevestigd te 2030 **** **** besluit van 14.01.2013 wordt de heer **** ****, gevestigd te 2550 ****, **** 20,(...) type vergunning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen Bij besluit van 26.11.2012 wordt de vergunning om het beroep van Bij besluit van 03.12.2012 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen(...) type vergunning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 14/01/2013 wordt de vergunning om he De ***** van **** ****'****, voorheen gevestigd te 7022 BERGEN, **** des **** 76,(...) type vergunning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 28.11.2012 wordt de vergunning om het Mevr. **** **** is gevestigd te 2460 ****, **** 25, onder het nummer 14.1751.06 (...) type vergunning prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 19.12.2012 wordt de vergunning om **** **** ministerieel besluit van 8.01.2013 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective ui(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013024265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Vervanging van een vertegenwoordiger van de Federale Regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het o Gelet op het besluit van de Ministerraad van 20 april 2012 tot aanduiding van zijn leden voor de Na(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013031581 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij beslissing van 2 juli 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd DIETERTRANS BVBA geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstof(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001226555. Bij de beslissing van 16 november 2012(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013204079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013204108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige stafmedewerkers HRM (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (AFG13069) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? lic(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2013 wordt de heer Spithoven, André, geboren op 8 september 1960, vast benoemd in de graad van attaché A2 bij de Programmatorische Fed Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 dat uitwerking heeft op 1 mei 2013 wordt Mevr. Gancarczy(...)

document

type document prom. 24/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van Volksgezondheid inzake het actieplan 2012-2015 voor de « Eliminatie van mazelen en rubella in België » type document prom. 20/06/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013031568 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode ten evolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij het beslissing van het Milieucollege van 3 juni 2013 werd de BV TELECOM FURBISHED SERVICES erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ondertek De erkenning draagt het nummer DD/345. type document prom. -- pub. 16/07/2013 numac 2013031596 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor tertiaire certificateur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 14 mei 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor tertiaire certificateur van Blue Planet Academy & Cons De Erkenning draagt het nummer PEBFORM-0053.
^