Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 april 2013

Personeel. - Bevordering Aanstelling van een titularis van een managementfunctie-1 Bij koninklijk besluit van 7 maart 2013, wordt Mevr. MAZARRA Isabelle aangewezen in de hoedanigheid van titularis van een managementfunctie-1, als « Directeur- Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep worden ingediend binnen(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000260
pub.
22/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Bevordering Aanstelling van een titularis van een managementfunctie-1 Bij koninklijk besluit van 7 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor het aandrijven van auto's type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend voor het verstrekken van medisch advies naar aanleiding van een individueel verzoek voor een zelfgekozen levenseinde type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedureregels voor de toepassing van artikel 30, § 2, van verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer sluiten, wordt Mevr. MAZARRA Isabelle aangewezen in de hoedanigheid van titularis van een managementfunctie-1, als « Directeur-generaal Instellingen en Bevolking » bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, voor een periode van zes jaar, met ingang van 1 april 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^