Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009030 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie type wet prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009031 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie type wet prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013022207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 7 maart 2013, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering v Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 35, § 1, van de nomenclatuur van(...) type wet prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekking Een betrekking van wetenschappelijk onderzoeker staat open op de campus Ukkel of Elsene van het WIV. Deze betrekking wordt toegewezen aan kandidaten die kunnen worden i(...) De kandidaat moet de volgende toelatingsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een St(...) type wet prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand april 2013 is same Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,124 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 0(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013055167 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** **** ****, weduwe van **** **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Aanstelling van een titularis van een managementfunctie-1 Bij koninklijk besluit van 7 maart 2013, wordt Mevr. MAZARRA Isabelle aangewezen in de hoedanigheid van titularis van een managementfunctie-1, als « Directeur- Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep worden ingediend binnen(...) type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013002018 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 januari 2013 wordt op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 oktober 2013 's avonds aan Mevr. Mireille CLAEYS , adviseur generaal - klasse A4 bij de Federale Overhei(...) Zij is ertoe gemachtigd haar pensioenrechten te doen gelden op 1 november 2013 en de titel van haar(...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 20/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de specificaties van levensmiddelenadditieven type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013201222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de Regeringscommissarissen bij de Fondsen Sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 10/04/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013202232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 111 en 131ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en van artikel 12 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de welvaartvastheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 29/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 18/01/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad van de verzorgingsinstellingen van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013031188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht Bijzonder bestemmingsplan « Klaverwijk » Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 wordt het bijzonder bestemmingsplan « Klaverwijk » in de gemeente Anderlecht gelegen tussen de

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013202367 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 februari 2013 in zake Anne-Sylvie Maroy tegen de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schenden artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013031244 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 26 maart 2013 wordt de erkenning van de SA AGORA, vertegenwo

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013202316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 3 april 2013    GROUPE S - SECRETARIAT SOCIAL    GROEP S - SOCIAAL SECR 100 Secrétariat social agréé d'employeurs ASBL 100 Sociaal secretariaat voor we(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013021041 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die plaatsvindt op maandag 29 april 2013, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kanselarij van de Eerste Minister Op de agenda : 1. In memoriam Georges-Henri Dumont 2. Goedkeuring van de notulen van de algem(...)

erratum

type erratum prom. 04/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 13/11/2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ALDO TROIANI geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen.(...) De registratie draagt het nummer ENRDND C-004. Bij de beslissing van 13/11/2012 van de leide(...)

document

type document prom. 17/01/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013202099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de werkingstoelagen die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2013 type document prom. 28/02/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013202097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 12 juni 1985 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan de personen die een beroepsopleiding ontvangen type document prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013202415 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-specialisten noodcentrales 100/112 (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13047) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Na(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 wordt de heer Philippe ALPHONSE benoemd tot rijksambtenaar in klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van Bij koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt Mevr. Roxane AUDISTERE benoemd tot rijksambten(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, is de heer SALVADOR, Robert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Hoei ter vervanging van de heer DELVAUX, Camill

document

type document prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013009152 bron hoge raad voor de justitie Hoge Raad voor de Justitie Aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Zijn, bij beslissingen van 20 februari 2013 van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justit Leden van de Franstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage, voor een termijn v(...) type document prom. -- pub. 22/04/2013 numac 2013202264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 april 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk : 1.(...)
^