Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 december 2012

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS De betrekking van operationeel directeur voor de operationele directie « Chemische Veiligheid van de Voedselketen » is te begeven bij h Overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024393
pub.
21/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS De betrekking van operationeel directeur voor de operationele directie « Chemische Veiligheid van de Voedselketen » is te begeven bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie - Vacaturenummer ODCVVA1301 Overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012, zal deze functie worden uitgeoefend in het kader van een mandaat, zijnde een hernieuwbare tijdelijke aanstelling van 6 jaar, zij staat onder het gezag van de algemeen directeur. Deze betrekking zal worden toegewezen aan een kandidaat die kan worden ingeschreven op de Nederlandse of de Franse taalrol. 2. FUNCTIECONTEXT Missie van het CODA In het kader van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare landbouw, draagt het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening bij tot een pro-actief beleid inzake veilige voedselproductie, dierengezondheid en volksgezondheid op federaal en internationaal niveau. Kernactiviteiten van het CODA De kernactiviteiten van het CODA bestaan uit beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en efficiënte dienstverlening inzake : - Epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren; - Zoönosen en opduikende infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen; - Contaminanten evenals de kwaliteit van het leefmilieu in het kader van een veilige voedselproductie; - Epidemiologie : surveillance, risico-evaluatie en moleculaire epidemiologie.

Voor meer informatie over de activiteiten van het CODA kan men de website consulteren.

Missie van de operationele directie Chemische veiligheid van de voedselketen - Verzekert geïntegreerd onderzoek van de chemische veiligheid van de voedselketen gericht op een accurate risico-evaluatie - Stelt gevalideerde analyse resultaten en expertadvies te beschikking van de stakeholders - Beoogt een pro-actieve ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid Activiteitsdomeinen van de operationele directie Chemische veiligheid van de voedselketen - Beheersen van de analytische spitstechnieken (kwantitatief en/of bevestiging + screeningmethoden) die onontbeerlijk zijn voor het uitvoeren van de referentietaken en de certificatie. - Expertise van risico-evaluatie en van de opsporing van nieuwe of onbekende bestanddelen of die specifiek relevant zijn voor de veiligheid van de voedselketen.

Kernactiviteiten van de operationele directie Chemische veiligheid van de voedselketen - Onderzoek, expertise en dienstverlening met betrekking tot de aanwezigheid en het gedrag van spoorelementen in de voedselketen - Onderzoek, expertise en dienstverlening met betrekking tot toxines en andere natuurlijke organische bestanddelen die van belang zijn voor de voedselveiligheid - Onderzoek naar de identificatie en karakterisering van nieuwe gevaren die mogelijks de voedselveiligheid in het gedrang kunnen brengen Organigram van het CODA Het CODA realiseert zijn wetenschappelijke opdracht in twee sites : - Ukkel waar zich de diergeneeskundige operationele directies en de administratieve diensten bevinden : ? de operationele directie 'Virale ziekten' ? de operationele directie 'Bacteriële ziekten' ? de operationele directie 'Interacties en bewaking' - Tervuren waar zich de operationele directie 'Chemische veiligheid van de voedselketen' bevindt. 3. FUNCTIEPROFIEL Door het ontwikkelen van een strategische wetenschappelijke visie, de strategische en operationele plannen van het CODA vertalen naar zijn operationele directie en het omkaderen van deze uitvoering;en aldus bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Relaties binnen de operationele directie - Leiding geven aan de dienst- en eenheidshoofden en de projectleiders van zijn operationele directie; - Is de verantwoordelijke van de site Tervuren van het CODA wat betreft zijn beheer (personeel, financiën en infrastructuur); - Verantwoordelijk zijn voor het kwaliteitssysteem binnen zijn operationele directie.

Relaties binnen het CODA - Rapporteert aan de Algemeen Directeur van het CODA; - Neemt deel aan het strategische, operationele en dagelijkse beleid van het CODA als lid van de directieraad; - Rapporteert voor zijn operationele directie aan de Wetenschappelijke Raad van het CODA; - Werkt samen met de ondersteunende diensten van het CODA voor een efficiënt beheer van het CODA te Tervuren.

Relaties binnen de FOD - werkt in overleg met de algemeen directeur van het CODA samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en met de Hoge Gezondheidsraad voor wat betreft de permanente afstemming van de wetenschappelijke programma's, de expertise en dienstverlening van zijn operationele directie aan de doelstellingen van FOD en FAVV; - vertegenwoordigt zijn operationele directie en, op vraag, het CODA bij raadgevende instanties bijeengeroepen door de FOD. Relaties binnen de federale overheid - werkt samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en zijn Wetenschappelijk Comité met het oog op de aanpassing van wetenschappelijke programma's, de expertises en de dienstprestaties van zijn operationele directie aan de doelstellingen van de FOD en het FAVV; - werkt samen met andere FOD's, POD's of openbare instellingen aan projecten die betrekking hebben op de doelstellingen van zijn operationele directie en het CODA; - werkt samen met de Regie der Gebouwen, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), voor het beheer en onderhoud van het gebouw en zijn technische installaties.

Externe relaties - werkt samen met de Belgische en buitenlandse actoren of internationale organisaties die betrokken zijn bij aangelegenheden die de operationele directie behandelt; - werkt samen met Fedimmo, de eigenaar van het gebouw te Tervuren en met Cofely-Services, voor wat betreft de onderhouds- en herstellingswerken aan het gebouw.

Omvang (medewerkers, budget,...) - aantal medewerkers : ongeveer 35 personen. - globaal jaarlijks budget : 2.300.000 EUR Permanente resultaatgebieden - samenwerken met de directieraad aan het uitvoeren van het strategische en operationele plan van het CODA; - Samen met de vorsers van zijn operationele directie een visie ontwikkelen over hun rol in de vrijwaring van de volksgezondheid, de voedselveiligheid en de dierengezondheid in overeenstemming met de strategie die werd ontwikkeld door de minister en de voorzitter van het directiecomité van de FOD en de algemeen directeur van het CODA; deze visie houdt ook rekening met de Europese en internationale context; - voorbereiden en coördineren van de acties binnen zijn operationele directie met als doel : ? de wetenschappelijke ondersteuning van de acties van de FOD en het FAVV; ? het behouden en verder ontplooien van de wetenschappelijke expertise en know-how in het kader van een nationale en Europese erkenning; ? de rol van nationaal referentielaboratorium voor programma's van FOD en FAVV; ? het in stand houden en verder ontwikkelen van het kwaliteitsmanagement; ? analysen en controletaken ter ondersteuning aan de FOD en aan het FAVV; - doeltreffend en efficiënt beheren van de toegekende middelen (financieel en personeel) aan de operationele directie en in bredere zin aan de site van het CODA te Tervuren; - leiden, motiveren, evalueren en begeleiden van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen; - uitbouwen van en instaan voor de interne en externe communicatie van de operationele directie o.m. in het kader van de uitstraling van het CODA op nationaal en internationaal vlak in samenwerking met de Algemeen Directeur van het CODA en met de cel communicatie; - verzekeren van het correcte technische onderhoud van het gebouw en de installaties gebruikt door de operationele directie te Tervuren en deze gemeenschappelijk gebruikt door het laboratorium van het FAVV en het KMMA. Tijdelijke resultaatgebieden - ontwerp van wetenschappelijk managementplan en een operationeel plan maken binnen de drie maanden na aanstelling; - helpen bij de implementatie van verbeterprojecten in het CODA(Voorbeelden van huidige verbeterprojecten zijn : implementatie van een nieuw LIMS voor het CODA (Laboratory Information and Management System), Bibliotheekcommissie, (bio)veiligheidscommissie, behoeftenstudie i.v.m. een gezamenlijke site voor het CODA en WIV, werkzaamheden i.v.m. de waarden van het CODA, verschillende BPR's, werkzaamheden i.v.m. KPI (Key Performance Indicators) en BSC (Balanced Score Card)...) 4. VERWACHTE COMPETENTIES Functiespecifieke competenties - houder zijn van een universitair diploma/hoger onderwijs van academisch niveau of niveau 1; - houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift of wetenschappelijk werk verricht hebben dat met een doctoraatsverhandeling kan vergeleken worden; - interdisciplinaire kennis en ervaring hebben in één of meerdere specifieke domeinen betreffende de veiligheid van de voedselveiligheid (de kandidaat moet ervaring hebben in het onderzoek (nationale projecten met externe financiering, internationale projecten,...), in dienstverlening (voorbeeld : chemische analysen, beheersen van het kwaliteitssysteem,...) en expertise bezitten (lid van adviesraden, technische commissies, beantwoorden van parlementaire vragen, lid van een expertenjury om externe projecten te beoordelen,...).Deze ervaring moet betrekking hebben op een segment van de chemische veiligheid van de voedselketen dit pertinent voor het CODA is (proces- of milieucontaminanten, toxische natuurlijke producten zoals mycotoxines, phycotoxines en phytotoxines.); - kennis, ervaring en expertise hebben in wetenschappelijke materies behandeld binnen de operationele directie namelijk de chemische veiligheid van de voedselketen. Dit moet blijken uit A1-publicaties (Wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften met peer review proces. Idealiter wordt de Impact Factor van het tijdschrift ook weergegeven); - ervaring hebben in het plannen, coördineren en budgettair beheer van projecten; - kennis van en/of ervaring met moderne managementtechnieken; - ervaring met veranderingsmanagement; - vertrouwd zijn met de vereisten inzake het kwaliteitsmanagement; - vertrouwd zijn met de vereisten inzake het administratief en logistiek beheer van een dienst; - vertrouwd zijn met de vereisten inzake het technisch beheer van gebouwen.

Generieke management en leidinggevende competenties - teamwork en projectgroepen stimuleren; - coaching, motivatie en ontwikkelen van personeel; - aansturen van groepen; - gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij; - verantwoordelijkheidszin; - analytisch vermogen; - flexibel en vernieuwend denken; - realiseren van doelstellingen; - visie en integrerend vermogen; - samenwerken en uitbouwen van netwerken; - mondelinge en schriftelijke communicatie; - overtuigen en onderhandelen; - doorzettingsvermogen; - loyaliteit en integriteit; - initiatief nemen.

Arbeidsvoorwaarden : ? Bruto wedde op jaarbasis, geïndexeerd : 103.300,82 euro (salarisband 3); ? Mandaat van zes jaar (hernieuwbaar); ? Voltijds; ? De functie zal uitgeoefend worden in het CODA, Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren 5. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN Het vervullen van deze voorwaarden is een absolute voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.De kandidaten moeten aan deze voorwaarden voldoen uiterlijk op de uiterste datum voor het indienen der kandidaturen.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk. 5.1 Algemene toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Wetenschappelijk personeelslid zijn of aan volgende voorwaarden voldoen om te mogen deelnemen aan een selectieprocedure voor de functie van wetenschappelijk personeelslid.

Onder wetenschappelijk personeelslid moet worden begrepen : een personeelslid belast met de uitvoering van wetenschappelijke activiteiten,activiteiten die als volgt worden gedefinieerd : elke systematische activiteit die nauw verbonden is met creatie, productie, bevordering, verspreiding en toepassing van de wetenschappelijke en technische kennis in alle gebieden van de wetenschap en de technologie en in het bijzonder wetenschappelijk onderzoek, experimentele ontwikkeling, wetenschappelijke en technische dienstverlening, met inbegrip van het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed en de educatieve diensten.

De voorwaarden voor deelname aan een selectieprocedure van wetenschappelijk personeelslid zijn : a) Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie;b) de burgerlijke en politieke rechten genieten;c) een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van de gesolliciteerde functie;d) houder zijn van een einddiploma opgenomen in de lijst van diploma's en studiegetuigschriften die in aanmerking komen voor de toelating tot van niveau A van de rijksbesturen, zoals vastgesteld in bijlage 1 van het statuut van het rijkspersoneel;e) voldoen aan de speciale bekwaamheden en vereisten zoals bepaald in het functieprofiel;f) Beschikken over minstens zes jaar wetenschappelijke ervaring. Hierbij dient onder wetenschappelijke ervaring te worden begrepen : de uitoefening van een wetenschappelijke functie of daarmee gelijkgesteld in een wetenschappelijke instelling, een universiteit of een onderzoekslaboratorium van een organisatie uit de privésector. 5.2 Functiespecifieke voorwaarden.

Minimum tien jaar professionele ervaring, waarvan vier jaar ervaring in teammanagement of projectmanagement, in minstens één van de domeinen waarvoor de Operationele Directie bevoegd is, zoals vermeld onder de rubriek 'Functiespecifieke competenties'. 6. AANSTELLING IN EEN TAALROL EN DIPLOMA In de hierna vermelde gevallen is deelname aan de selectieprocedure onder voorbehoud geldig. 6.1 Vaststelling van de taalrol.

De taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste diploma (hetzij de licentie of de master die toegang geeft tot een betrekking van niveau A), bepaalt de taalrol waarin de kandidaat moet worden ingedeeld bij toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Indien het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands of het Frans : wanneer deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands of het Frans, dient de betrokken kandidaat daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door SELOR (www.selor.be), waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma. In functie van de taalrol waarbij de kandidaat wenst te worden ingedeeld dient dit bewijs van taalkennis uitgereikt te zijn na een proef over de taalbeheersing van hetzij de Franse taal hetzij de Nederlandse taal die verwacht wordt van de houders van één der hierboven bedoelde diploma's. 6.2 Gelijkstelling van diploma.

Indien het (de) vereiste diploma's (licentie-master) werden behaald in een ander land dan België. 6.2.1 Diploma behaald in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserse Confederatie.

In dit geval zal de voorzitter van de jury van het CODA vooraf nagaan of het door de kandidaat voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de Richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

Om dit na te gaan, dient de betrokken kandidaat aan zijn kandidatuur, naast een kopie van het voorgelegde diploma, volgende inlichtingen en documenten toe te voegen : ! een vertaling van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits (in de laatste geval is een vertaling noodzakelijk in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol; of een vertaling in het Frans voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Franse taalrol); ! een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf) : 1. het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma;2. moet een eindwerk worden ingediend voor het behalen van het diploma ? 3.de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van bedoeld diploma; !een vertaling van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits (in de laatste geval is een vertaling noodzakelijk in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol; of een vertaling in het Frans voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Franse taalrol). 6.2.2 Diploma behaald in een ander land dan dit bedoeld onder punt 6.2.1.

In dit geval dient een attest te worden voorgelegd waaruit blijkt dat het behaalde diploma erkend wordt als zijnde gelijkwaardig met een van de onder punt 6.1 (licentie-master) bedoelde diploma's (attest afgeleverd door de bevoegde dienst van hetzij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hetzij het Ministerie van de Franse Gemeenschap). 7. SOLLICITATIEPROCEDURE De kandidaturen, met vermelding van de beoogde betrekking, moeten binnen de 30 kalenderdagen volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad per aangetekend schrijven gericht worden aan dhr D.CUYPERS, voorzitter van de Jury van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, p/a Groeselenberg 99, 1180 Brussel.

In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd : - de functiebenaming van de functie waarvoor men kandideert; - de naam en voornaam van de kandidaat, nationaliteit en geboortedatum; - het adres waar de kandidaat de aangetekende brief zal kunnen in ontvangst nemen waarmede hem kennis zal worden gegeven van de hem betreffende beslissingen van de jury; elke wijziging van dit adres dient onmiddellijk te worden meegedeeld.

De kandidaturen moeten als volgt ingediend worden : via een standaard curriculum vitae te downloaden van www.coda-cerva.be of te vragen via het adres evelien.vanhecke@coda-cerva.be, waaraan toegevoegd is : - een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae; - een lijst van de wetenschappelijke publicaties en eventuele andere wetenschappelijke werken; - de beschrijving en gedetailleerde referenties van vorige ervaringen en behaalde resultaten in de domeinen van de OD, zoals hierboven bedoeld onder 'functiespecifieke competenties' - attesten betreffende de uitgeoefende functies, met vermelding van begin- en einddatum; - een kopie van het/de vereiste diploma's; de voor de functie aangewezen kandidaat zal gevraagd worden een voor eensluidend verklaard afschrift ervan te bezorgen of het origineel diploma voor te leggen; - de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld onder de punten 6.2.1 of 6.2.2, indien het vereiste diploma, behaald door de kandidaat, werd uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling; - het bewijs van taalkennis bedoeld onder punt 7.1, ingeval dit bewijs noodzakelijk is of wanneer de kandidaat wenst dat zijn indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat bewijs; - in voorkomend geval : het attest van taalkennis voor toegang tot het tweetalige kader).

Nadere inlichtingen omtrent deze betrekking kunnen bekomen worden bij dr. Pierre Kerkhofs, Algemeen Directeur : tel. 02-379 06 00, e-mail : pierre.kerkhofs@coda-cerva.be

^