Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 september 2012

Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt Mevr. Annie DEVOS, met ingang van 20 september 2012, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat, aangesteld als houder van de managementfunctie « Directeur-generaal van Bij koninklijk besluit van 1 september 2012 wordt de heer Hans Meurisse, met ingang van 20 sept(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009383
pub.
13/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012003227 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 25 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) sluiten wordt Mevr. Annie DEVOS, met ingang van 20 september 2012, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat, aangesteld als houder van de managementfunctie « Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Justitiehuizen », voor een periode van zes jaar, bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012003227 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 25 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 01/09/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) sluiten wordt de heer Hans Meurisse, met ingang van 20 september 2012, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, aangesteld als houder van de managementfunctie « Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen », voor een periode van zes jaar, bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^