Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2006, dat in werking treedt op 31 augustus 2006, is aan Mevr. Canivet, B., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen. Het is haar Bij koninklijk besluit van 13 juli 2006, dat in werking treedt op 1 september 2006, is aan de h(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009612
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2006, dat in werking treedt op 31 augustus 2006, is aan Mevr. Canivet, B., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2006, dat in werking treedt op 1 september 2006, is aan de heer Van Roey, V., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2006 is aan de heer Holvoet, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 mei 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 september 2006, is de heer Fogli, F., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

Bij koninklijke besluiten van 18 juli 2006, die in werking treden op 1 september 2006, zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep : - te Antwerpen : - de heer Francis, E., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; - Mevr. Lutters, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge; - te Brussel : - de heer Vandermotten, P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2006 is de heer Van Maele, P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor een periode van vijf jaar met ingang van 30 augustus 2006.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2006 is de heer Hobin, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank op datum van 1 september 2006.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2006 is een verlof wegens opdracht verleend aan de heer De Moor, S., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, verlengd voor een termijn van vier maanden met ingang van 1 september 2006.

^