Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 september 2012
gepubliceerd op 15 oktober 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022370
pub.
15/10/2012
prom.
30/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/30/2012022370/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren sluiten en gewijzigd bij de wet van 22 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 12 september 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 november 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 6 april 2012;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectenbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectenbeoordeling is vereist;

Gelet op het advies nr 51.630/2/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen sluiten wordt vervolledigd door volgende paragraaf : « § 6. Gedurende het jaar 2011 wordt het klinische luik, met het oog op de instandhouding van de bereikte resultaten, in de klinische teams verder gezet De specifieke maximale tussenkomst - los van de in artikel 8 voorziene bedragen - voor de werkzaamheden van de klinische teams over het jaar 2011 bedraagt 500.000 EUR ».

Art. 2.Artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen sluiten, wordt gewijzigd door de volgende beschikking : « De duur van de hierboven vernoemde overeenkomst bedraagt maximaal vijf jaar ».

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 30 september 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^