Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012477
pub.
13/10/2005
prom.
30/09/2005
ELI
eli/besluit/2005/09/30/2005012477/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 4, § 1, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999 en 11 juni 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gegeven op 8 juli 2005;

Gelet op advies 39.007/1/V van de Raad van State, gegeven op 13 september 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs wordt aangevuld met het volgende lid : « Bij het vaststellen van deze preventiemaatregelen past hij de bepalingen van de artikelen 4 en 8 tot 10 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk toe. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende : «

Art. 7bis.In afwijking van artikel 6, derde lid, kan de werkgever voor de uitvoering van het gezondheidstoezicht van de stagiairs een beroep doen op de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling. Een exemplaar van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling afgeleverd door deze preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, wordt aan de werkgever bezorgd.

Een afschrift van dit formulier wordt bovendien aan de onderwijsinstelling bezorgd.

Indien, in geval van toepassing van het eerste lid, de werkgever een beroep doet op de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling, is hij, in afwijking van afdeling IIbis van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, aan deze dienst een jaarlijkse bijdrage verschuldigd die gelijk is aan één derde van het bedrag bedoeld in artikel 13quater, § 1, 2° van hetzelfde besluit, vermenigvuldigd met het aantal medische onderzoeken voorzien voor de betrokken stagiairs.

Art. 3.De bepalingen van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996. Wet van 7 april 1999, Belgisch Staatsblad van 20 april 1999.

Wet van 11 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 22 juni 2002.

Koninklijk besluit van 21 september 2004, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2004.

^