Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/09/2005 pub. 03/01/2011 numac 2005015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005003731 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2005 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005012477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005014182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005014181 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005022883 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 EUR aan « Inter-Environnement Wallonie v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005022884 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan « Forum des Juges de l'Union européenne pour l'Environnement a.s.b.l. » type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005022885 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 EUR aan « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 12/08/2014 numac 2014000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2006 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005009816 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005022851 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005022853 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005022852 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005022854 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200238 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006200239 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 30/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200308 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005036266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2005 pub. 19/01/2006 numac 2005029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, in het secundair onderwijs, van de lijst van de inrichtingen of vestigingsplaatsen die voor positieve discriminatie in aanmerking komen en van de prioritaire inrichtingen of vestigingsplaatsen, met toepassing van artikel 4, § 4, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2005 pub. 19/01/2006 numac 2005029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, in het basisonderwijs, van de lijst van de vestigingsplaatsen die voor positieve discriminatie in aanmerking komen met toepassing van artikel 4, § 4, van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005036372 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005036373 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een melkpremie en extra betalingen aan melkproducenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036420 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van een nieuwe opleiding van de Flanders Business School type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036444 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Wegen en Verkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005036446 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Technische Opdrachten Mobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005036458 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende bevordering door verhoging in graad tot directeur-generaal type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036457 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap 30 SEPTEMBER 2005 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036533 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toekenning van een bepaalde bijwedde aan sommige personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005036535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het bedrag van het examengeld gevraagd aan personen die in een centrum voor volwassenenonderwijs examens afleggen zonder in het centrum de lessen gevolgd te hebben type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005036595 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 27/02/2006 numac 2006035011 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035136 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een vergoeding aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 17/03/2006 numac 2006035418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs

erratum

type erratum prom. 30/09/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Errata type erratum prom. 30/09/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten. - Errata
^