Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 maart 2018
gepubliceerd op 16 april 2018

Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201428
pub.
16/04/2018
prom.
30/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/30/2018201428/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten, artikel 32, § 2;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, gegeven op 8 november 2017;

Gelet op advies nr. 63.118/ van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde werkgevers mogen jeugdige werknemers van 16 jaar tot 18 jaar op zondag tewerkstellen binnen het verband van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971.

^