Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2017206886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2017206888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2017206887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2017206897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de beroepsopleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018010096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 9, b) en c), 12 § 1, b), 26, §§ 1 en 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018030743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 wordt het mandaat van de heer Luc LIBOTON als korpschef van de lokale politie van de politiezone HAGELAND type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018030776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 wordt het mandaat van de heer Geert SMET als korpschef van de lokale politie van de politiezone VOORKEMPEN voor een te(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018030793 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, wordt de heer Benoît KOSLOWSKI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018030794 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, wordt Mevr. Evelien LONGERSTAY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018040086 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Nbouter, H., voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 ma Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, in werking tredend op 31 maart 2018 's avonds, is Mev(...) type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018200480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van de tussenkomst in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018200632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, tot instelling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de warenhuizen ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201825 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018011509 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 08/03/2018, werd de B.V.B.A. ENERGY BUILDINGS erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf d(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001598984 Bij ministerieel besluit van 08/03/2018, (...) type ministerieel besluit prom. 05/04/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018040066 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van een maximale bandingfactor van groenestroomcertificaten voor projecten voor windenergie op land met startdatum voor 1 januari 2013 waarvoor bijkomende groenestroomcertificaten worden aangevraagd overeenkomstig artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet type ministerieel besluit prom. 05/04/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018040084 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot het indienen van aanvragen voor projectsubsidies voor de oproep 2018 `iedereen verdient vakantie'

decreet

type decreet prom. 23/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018030799 bron vlaamse overheid Decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0 type decreet prom. 29/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201814 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Aubange type decreet prom. 29/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201815 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bestuurshervorming binnen de "Société régionale wallonne du Transport" en tot wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest (1)

document

type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018040088 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris bij het parket van het hof van beroep Bergen Selor te Brussel zal een vergelijkende selectie voor bevordering naar(...) Enkel de Franstalige personeelsleden die voldoen aan volgende vereisten op de datum van de afsluiti(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201885 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratieve medewerkers (niveau C), voor alle regionale openbare diensten Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18006 Solliciteren kan tot 30/04/2018 via www.selor.be De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten - dossierbeheerders (niveau C), voor alle Federale Overheidsdiensten. - Selectienummer : ANG18048 Solliciteren kan tot 30/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201886 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Chefs van het operationeel persooneel - Kapiteinsdienst (niveau C) voor de Haven van Brussel. - Selectienummer : ANB18008 Solliciteren kan tot 30/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201888 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders van de boekhouding en budget (niveau B), voor Innoviris. - Selectienummer : ANB18011 Solliciteren kan tot 02/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201887 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamcoördinatoren Patrimoniumdocumentatie (niveau A1), voor Brussel Fiscaliteit. - Selectienummer : ANB18010 Solliciteren kan tot 30/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201890 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Teamverantwoordelijken van het atelier (niveau C), voor de Haven van Brussels. - Selectienummer : AFB18015 Solliciteren kan tot 30/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201892 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau B), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG18066 Solliciteren kan tot 2/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201898 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerk en firewallbeheerders (niveau B) voor Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : ANG17290 Deze selectie werd afgesloten op 14/03/2018. Er zijn 3 laureaten. De lijst(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018201900 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1), voor de gewestelijke overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18012 Solliciteren kan tot 03/05/2018 via www.selor.be De (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018030792 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 maart 2018 wordt de heer Tim NAGELS, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018040106 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Dossierbeheerder subsidies voor Brussel Plaatselijke Besturen - Directie gesubsidieerde Initiatieven (ref. 40002074) : Er is een betrekking van attaché (rang A1) behor(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018040082 bron federaal agentschap van de schuld Vergelijkende selectie voor een medewerker van de Back-office Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een administratief deskundige aan met een contract van onbepaalde duur. De toelaatbaarheidsvoorwaarden en diploma's zijn als vol(...) ?Houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyc(...) type document prom. -- pub. 16/04/2018 numac 2018040087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken SPV07 - Private bewaking bij evenementen en festivals Aan Mevrouw en de Heren Provinciegouverneurs, Aan Mevrouw de Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie, Aan de Dames en Heren Burgemeesters Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Politiecolleges, Aan de Dames en Heren Korpschefs van d(...)
^