Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 12 april 2018

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « CNCD-11.11.11. » te Brussel om van 1 mei 2018 tot en m

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018011456
pub.
12/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018201457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/38 van 19 december 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen voor wat betreft de termijnen voor het nemen van beslissingen type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de warenhuizen ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) sluiten genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « CNCD-11.11.11. » te Brussel om van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

^