Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 24 september 2018

Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203586
pub.
24/09/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/30/2018203586/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 8, eerste lid, en 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting;

Gelet op het verzoek van 5 december 2017 van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting om over te gaan tot de oprichting van een paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, van een paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest en van een paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting betreffende de oprichting van een paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, van een paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest en van een paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 5 december 2017;

Gelet op het eensluidend advies van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting betreffende de goedkeuring, door dit comité, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, die in het paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest, het paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest en het paritair subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gesloten zijn, gegeven op 5 december 2017;

Gelet op advies 63.391/1 van de Raad van State, gegeven op 15 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er worden binnen het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting paritaire subcomités opgericht, genaamd " Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest ", " Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest " en " Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ".

Art. 2.Het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscode van het Vlaamse Gewest en die één of meerdere van volgende activiteiten uitoefenen : 1. het kopen, laten slopen, laten bouwen, laten verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting;2. het kopen van gronden bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van de in punt 1 bedoelde gebouwen;3. het uitvoeren van werken van algemeen onderhoud aan gebouwen verworven in het kader van het maatschappelijk doel. Het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest is niet bevoegd voor de werklieden die gewoonlijk renovatie- of bouwwerken uitvoeren.

Art. 3.Het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscode van het Waalse Gewest en die één of meerdere van volgende activiteiten uitoefenen : 1. het kopen, laten slopen, laten bouwen, laten verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting;2. het kopen van gronden bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van de in punt 1 bedoelde gebouwen;3. het uitvoeren van werken van algemeen onderhoud aan gebouwen verworven in het kader van het maatschappelijk doel. Het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest is niet bevoegd voor de werklieden die gewoonlijk renovatie- of bouwwerken uitvoeren.

Art. 4.Het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscode van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en die één of meerdere van volgende activiteiten uitoefenen : 1. het kopen, laten slopen, laten bouwen, laten verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting;2. het kopen van gronden bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van de in punt 1 bedoelde gebouwen;3. het uitvoeren van werken van algemeen onderhoud aan gebouwen verworven in het kader van het maatschappelijk doel. Het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is niet bevoegd voor de werklieden die gewoonlijk renovatie- of bouwwerken uitvoeren.

Art. 5.De collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in de bij artikel 1 opgerichte paritaire subcomités, moeten niet worden goedgekeurd door het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting.

Art. 6.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'le-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 08/02/2008 numac 2008012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 februari 2008.

^