Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018013239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018013733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 2018 tot benoeming van de leden beoefenaars van de tandheelkunde van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018031881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 101, tweede zin van het Kieswetboek type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018203586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Vrijwillig ontslag van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 2 september 2018, wordt het vrijwillig ontslag van mevrouw CLAEYS Mieke Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204714 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 1 juni 2018 wordt de "S.A. Euroports Inland Terminals" vanaf 1 juni 2018 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 1 juni 2018 wordt d Bij ministerieel besluit van 1 juni 2018 wordt de N.V. "Gebroeders Lambrecks" vanaf 1(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018013806 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2017/1824 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 juli 2000 houdende toepassing van het decreet van 27 mei 1999 betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018204712 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in 2016 en 2017 type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018204713 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen opgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" in 2013, 2014 en 2015 die nog niet goedgekeurd zijn

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/07/2018 pub. 24/09/2018 numac 2018204735 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief tot uitvoering van het eindverslag nr. 2018-00762 van het "ISSeP" over de bepaling van een markeerder om het teergehalte van een afvalstof te meten teneinde de mogelijke verwerking ervan als niet-gevaarlijke afvalstof of de gevaarlijkheid ervan vast te stellen

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204637 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 augustus 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 augustus 2018, is beroep tot v Die zaak is ingeschreven onder nummer 6998 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

document

type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018031930 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Industrieel Ingenieurs (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17336 Deze selectie werd afgesloten op 07/05/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018031929 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige penitentiair administratief assistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17354 Deze selectie werd afgesloten op 27/07/2018. Er zijn 116 laureaten. De(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 2 gesl(...) type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204795 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C , voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Administratief assistenten (m/v/x) (BNG18113) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciteren kan tot 8/10/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...) type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204842 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Auditeurs luchthaven (niveau A1), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18207 Solliciteren kan tot 12/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204866 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché domein jaarlijkse vakantie. - thematische expert (m/v/x) (niveau A1) voor Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). - Selectienummer: AFG18219 Solliciteren kan tot 08/10/2018 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204895 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor FAMIFED : Maatschappelijk assistenten (m/v/x) (BNG18139) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hu(...) Solliciteren kan tot 8 oktober 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204896 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleur bouw regio Limburg (niveau B), voor de CDSCA. - Selectienummer : ANG18140 Solliciteren kan tot 8/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204909 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinators Dienst Inspectie (niveau A), voor de Rijkdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer : AFG18221 Solliciteren kan tot 8/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204922 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor FAMIFED. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17/09/2018. - Deskundige promotie publieke kas Wallonië (m/v/x) (BF(...) FAMIFED beslist om de selectieprocedure van bovenvermelde selectie stop te zetten. Voor alle bijkom(...)

document

type document prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204934 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de Koninklijke Bibliotheek van België - Beheerder van de erfgoedverzamelingen (m/v/x) (BNG18155). De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (...) Solliciteren kan tot 8/10/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018031905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018 wordt mevrouw Claude Biesmans tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in een betrekking van he Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018031910 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. DE CLERCQ Bruno J. L. G. P., geboren op 23.12.1984, met ingang van 01.06.2018 M. BALLEGEER Ni(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018031911 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. MBONYUMUTWA SEMUCYO Jean-Claude, geboren op 27.04.1976, met ingang van 15.10.2017 M. DUFOER S(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2018 numac 2018204865 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 9 september 2018, dat in werking treedt op diezelfde dag, wordt de heer Michel Pâques, benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Franse taalgroep, op grond van De heer Michel Pâques, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 17 september 2018, in de handen(...)
^