Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003346
pub.
03/10/2008
prom.
30/08/2008
ELI
eli/besluit/2008/08/30/2008003346/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1° en 3°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Overwegende dat het lotenplan van de loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » ongewijzigd is gebleven sinds haar lancering in 1999; dat daaruit voortvloeit dat het oorspronkelijke hoofdlot van 37.500 euro op dit ogenblik ten gevolge van de muntontwaarding een groot deel van zijn aantrekkingskracht heeft verloren, zoals ook wordt bewezen door de herhaaldelijk dalende omzetcijfers die de bewuste loterij met biljetten de laatste jaren heeft laten optekenen;

Overwegende dat de tanende aantrekkingskracht van « BINGO EXPRESS » de kanaliserende werking van deze vorm van openbare loterij aanzienlijk vermindert en daardoor zonder enige twijfel een nadelige invloed heeft op één van de opdrachten van de Nationale Loterij, die er precies in bestaat het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico gering is;

Overwegende dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten; dat, in overeenstemming met dit beheerscontract, deze kanalisatieopdracht betekent dat er speelplezier wordt verschaft aan een breed publiek waaraan recreatieve spelen moeten worden aangeboden;

Overwegende dat de Nationale Loterij absoluut zeer dringend de vereiste maatregelen moet treffen om deze sociale doelstelling na te komen; dat enkele van deze maatregelen worden bedoeld door onderhavig besluit en er meer bepaald in bestaan om het spelmechanisme ter toekenning van de loten te wijzigen, om het hoofdlot te verhogen tot 75.000 euro, en om de verkoopprijs van het biljet licht te verhogen; dat dergelijke maatregelen in staat moeten worden geacht om de tanende aantrekkingskracht van « BINGO EXPRESS » te beperken;

Overwegende dat de concretisering van bovengenoemde maatregelen belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist, zowel op technisch als op organisatorisch vlak, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « Bingo » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij ».

Art. 2.In artikel 1, eerste en tweede lid van hetzelfde besluit wordt het woord « Express » opgeheven

Art. 3.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld, in functie van de noden van de verkoop, op : 1° hetzij 750.000, hetzij op veelvouden van 750.000; 2° hetzij 1.500.000, hetzij op veelvouden van 1.500.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro. »

Art. 4.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 750.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 207.711, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor iedere hoeveelheid van 1.500.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 415.422, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.§ 1. Op de voorzijde van de biljetten bevindt zich een afgebakende zone die bedekt is met een door de deelnemers af te krassen ondoorzichtige laag. Deze zone is herkenbaar door de vermelding « WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNUMMERN » op het biljet.

Onder deze ondoorzichtige laag staan 24 nummers in Arabische cijfers afgedrukt, « Winnende nummers » genaamd, die gekozen worden uit een reeks van 75 nummers gaande van 01 tot en met 75. Deze nummers kunnen van biljet tot biljet geheel of gedeeltelijk verschillen. § 2. Nabij de zone bedoeld in § 1, eerste lid, bevinden zich vier andere duidelijk afgebakende zones die elk een kaart nabootsen, genaamd « Bingokaart ». Deze vier zones worden respectievelijk herkend door de nummers 1, 2, 3 en 4 en door de vermelding « Kaart-Carte-Karte ».

Elke « Bingokaart » bevat 25 vakken die, in de vorm van een vierkant rooster, geschikt zijn in 5 rijen en 5 kolommen van elk 5 vakken.

Gaande van boven naar beneden worden de 5 rijen respectievelijk « Rij 1 », « Rij 2 », « Rij 3 », « Rij 4 » en « Rij 5 » genoemd. Gaande van links naar rechts worden de 5 kolommen respectievelijk « Kolom 1 », « Kolom 2 », « Kolom 3 », « Kolom 4 » en « Kolom 5 » genoemd. In elk van de 25 vakken van elke « Bingokaart » staat een nummer in Arabische cijfers afgedrukt, dat gekozen werd uit een reeks van 75 nummers gaande van 01 tot en met 75, met uitzondering van het centrale vak, waarin de vermelding « FREE » staat afgedrukt. Alle 24 nummers die in eenzelfde « Bingokaart » staan afgedrukt verschillen van elkaar. Op eenzelfde biljet kunnen « Bingokaarten » voor komen waarvan de nummers geheel of gedeeltelijk verschillen. § 3. De toekenning van de loten berust op de gedeeltelijke of gehele overeenstemming van de « Winnende nummers » met de nummers vermeld in de vakken van de « Bingokaarten »; elke « Bingokaart » wordt apart in beschouwing genomen.

Voor elke « Bingokaart » worden de vakken waarvan het erin afgedrukte nummer overeenstemt met een van de « Winnende nummers », alsook het vak waarin de vermelding « FREE » afgedrukt staat, « Winnende vakken » genoemd.

Is winnend en geeft uitsluitend recht op een lot van : a) 3 euro, de « Bingokaart » waarvan alle vakken hetzij van « Rij 3 », hetzij van « Kolom 3 », hetzij die een diagonale lijn vormen, winnend zijn.Deze winnende « Bingokaart » wordt « LIJN - LIGNE - LINIE » genoemd. Grafisch uitgedrukt, betreft het respectievelijk de vier hierna voorgestelde gevallen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) 6 euro, de « Bingokaart » waarvan alle vakken hetzij van « Kolom 1 » en van « Rij 5 », hetzij van « Rij 1 » en van « Kolom 3 », winnend zijn, alsook de « Bingokaart » waarvan, gaande van links naar rechts, het eerste en het vijfde vak van « Rij 1 », het tweede en vierde vak van « Rij 2 » en het derde vak van « Rij 4 » en « Rij 5 » winnend zijn.Deze winnende « Bingokaarten » worden « LETTER - LETTRE - BUCHSTABE » genoemd. Grafisch uitgedrukt, betreft het respectievelijk de drie hierna voorgestelde gevallen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld c) 9 euro, de « Bingokaart » waarvan de vier hoekvakken winnend zijn. Deze winnende « Bingokaart » wordt « 4 HOEKEN - 4 COINS - 4 ECKEN » genoemd. Grafisch uitgedrukt, betreft het het hierna voorgestelde geval : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld d) 15 euro, de « Bingokaart » waarvan alle vakken van « Kolom 3 » en van « Rij 3 », winnend zijn.Deze winnende « Bingokaart » wordt « PLUS » genoemd. Grafisch uitgedrukt, betreft het het hierna voorgestelde geval : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld e) 100 euro, de « Bingokaart » waarvan alle vakken die de twee diagonalen vormen, winnend zijn.Deze winnende « Bingokaart » wordt « KRUIS - CROIX - KREUZ » genoemd. Grafisch uitgedrukt, betreft het het hierna voorgestelde geval : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld f) 1.000 euro, de « Bingokaart » waarvan alle vakken van « Rij 1 », van « Rij 5 », van « Kolom 1 » en van « Kolom 5 », winnend zijn. Deze winnende « Bingokaart » wordt « VIERKANT - CARRE - KARREE » genoemd.

Grafisch uitgedrukt, betreft het het hierna voorgestelde geval : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld g) 75.000 euro, de « Bingokaart » waarvan alle vakken winnend zijn.

Deze winnende « Bingokaart » wordt « BINGO ! » genoemd. Grafisch uitgedrukt, betreft het het hierna voorgestelde geval : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Een winnende « Bingokaart » geeft slechts recht op één van de in artikel 3 bedoelde loten, waarbij in dat kader geen cumulatie van loten kan toegepast worden. In voorkomend geval wordt het bedrag van het toegekende, unieke lot bepaald door het grafisch beeld dat, gevormd door de winnende vakken van de betreffende « Bingokaart », het hoogste lot toekent.

Een winnend biljet bevat uitsluitend, hetzij één winnende « Bingokaart », hetzij twee winnende « Bingokaarten », hetzij drie winnende « Bingokaarten ». In de twee laatste gevallen wordt de cumulatie van loten toegepast.

Voor de toepassing van het vijfde lid, bevat een biljet dat een lot toekent van : a) 75.000 euro, uitsluitend één « BINGO ! » winnende « Bingokaart »; b) 1.000 euro, uitsluitend één « VIERKANT - CARRE - KARREE » winnende « Bingokaart »; c) 100 euro, uitsluitend één « KRUIS - CROIX - KREUZ » winnende « Bingokaart »;d) 15 euro, uitsluitend hetzij één « PLUS » winnende « Bingokaart », hetzij een « LETTER - LETTRE - BUCHSTABE » winnende « Bingokaart » en een « 4 HOEKEN - 4 COINS - 4 ECKEN » winnende « Bingokaart », hetzij een « LIJN - LIGNE - LINIE » winnende « Bingokaart » en twee « LETTER - LETTRE - BUCHSTABE » winnende « Bingokaarten »;e) 9 euro, uitsluitend hetzij één « 4 HOEKEN - 4 COINS - 4 ECKEN » winnende « Bingokaart », hetzij een « LIJN - LIGNE - LINIE » winnende « Bingokaart » en een « LETTER - LETTRE - BUCHSTABE » winnende « Bingokaart », hetzij drie « LIJN - LIGNE - LINIE » winnende « Bingokaarten »;f) 6 euro, uitsluitend hetzij één « LETTER - LETTRE - BUCHSTABE » winnende « Bingokaart », hetzij twee « LIJN - LIGNE - LINIE » winnende « Bingokaarten »;g) 3 euro, uitsluitend één « LIJN - LIGNE - LINIE » winnende « Bingokaart »; Een « Bingokaart » die geen samenstelling van grafische beelden bevat die overeenstemt met één van de twaalf gevallen bedoeld in het derde lid, is steeds niet-winnend. § 4. De deelnemers mogen de vermelde winnende nummers markeren in de « Bingokaarten ». Deze markering kan hetzij door het verwijderen van de transparante laag, die met dit doel de vakken van de « Bingokaarten » bedekt, hetzij door elk ander middel waardoor de leesbaarheid van de betreffende nummers niet aangetast wordt.

Op de keerzijde van de biljetten kan er uitleg aan de deelnemers voorkomen. ».

Art. 6.In artikel 6, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden « artikel 4, § 1 » vervangen door de woorden « het eerste lid ».

Art. 7.In artikel 7, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden « Een uitgifte omvat een veelvoud van een miljoen biljetten. » opgeheven.

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het bedrag « 37.500 » vervangen door het bedrag « 75.000 ».

Art. 9.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Art.14. De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.»

Art. 10.In hetzelfde besluit wordt een artikel 14/1 ingevoegd, luidende : « Art.14/1. § 1. De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten. § 2. In het kader van promotie-acties die door de Nationale Loterij alleen of samen met derden worden georganiseerd, kunnen er extra loten in natura of in speciën worden toegekend, hetzij door een trekking, hetzij door een wedstrijd. De voorwaarden van deze promotie-acties worden door de Nationale Loterij bepaald en bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen.

Het is minderjarigen verboden deel te nemen aan de in het eerste lid bedoelde promotie-acties. »

Art. 11.De « BINGO EXPRESS »-biljetten waarvan de verkoopprijs werd vastgelegd op 2,50 euro blijven onderworpen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2006, dat van kracht was vóór de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op 6 oktober 2008.

Art. 13.De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^