Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008095265 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 23 september 2008, wordt (36646)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenning van een forfaitaire toelage aan de personeelsleden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid tijdens operationele opdrachten in het buitenland type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit, d.d. 18 september 2008, wordt met ingang van 11 april 2007 eervol ontslag uit zijn mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone Durbuy/Erezée/Gouvy/ Hotton/Houf Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » en de titel van « korpsc(...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008002115 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008003346 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008003366 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008003395 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « BINGO EXPRESS » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002, betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "BINGO EXPRESS" genaamd - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummers 343 en 344), op 4 okt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008003394 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « GOAL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 29 juni 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « GOAL », een door de Nationale Lot - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 820), op 4 oktober 200(...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008003402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen en van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007192 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7209 van 30 augustus 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvulling Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007196 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7204 van 30 augustus 2008 : Wordt tot Grootofficier in de Orde van de Kroon benoemd : De heer DEVOLDER André, admin Wordt tot Commandeur in de Orde van de Kroon benoemd : De heer OPLIEGER Luc, adviseur-generaal (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007193 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7208 van 30 augustus 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van **** **** op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007194 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Oud-strijders. - Gewapende Weerstand **** koninklijk besluit ****. 7196 van 30 augustus 2008, wordt de Medaille van de Weerstand verleend aan het lid van de Gewapende Weerstand : **** De heer ****, ****. Bij koninklijk besluit ****. 7197 van 30 augustus 2008 : De Medaille van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007197 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 7222 van 9 september 2008, in het koninklijk besluit nr. 7140 van 19 juni 2008 betreffende Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007199 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 7217 van 30 augustus 2008, ingevolge haar tijdelijke **** voor de duur van drie maanden, vanaf 1 mei 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van kapitein Voor verdere bevordering wordt zij na kapitein van het vliegwezen ****, ****., gerangschikt. Bij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007198 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7223 van 9 september 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsof Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007201 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7215 van 30 augustus 2008, wordt aan Mevr. Geypens, Denise, op 1 februari 2009 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemach type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007202 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaten-beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7224 van 9 september 2008 : **** De leerlingen van de 160 **** promotie van de polytechnische faculteit van wie de namen volgen, worden op 2 ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007203 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 7225 van 9 september 2008, wordt het Kruis van Ridder in de ****, postuum, verleend aan adjudant S. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008009835 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 september 2008 : - is aan de heer Neel, T., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit treedt in werking op 30 sep - is aan Mevr. Colombini, N., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-secretaris(...) type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008013057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008013277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008013284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008 betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008013383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008018250 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Integra bvba, Statiestraat 164, G-019 « Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in(...) type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie » type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 euro aan de VZW « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203522 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van het formulier waarbij een vastgoedbeheerder een subsidie aanvraagt met het oog op het opzetten, het ontwikkelen en het uitvoeren van samenwerkingsverbanden

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008203391 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 augustus 2008 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen Nathalie Befays, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 « Voert artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, in die zin g(...)

decreet

type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in dienst houden van de heer Eric Stroobants boven de leeftijd van 65 jaar type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opruststelling van de secretaris-generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een ambtstoelage aan de personeelsleden die de functie van preventie-adviseur uitoefenen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 16 september 2008 wordt de erkenning Worden als selectiedeskundigen erkend : Mevr. Lannoo, Ilse, en de heer Tanghe, Gunther, voor de afn(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008203534 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs arbeidshygiëne (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG08868) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008203533 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geomatici (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG08059) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de l(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

document

type document prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008203598 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur Programma & Account Management OFO FOD Personeel en Organisatie (ANG08722) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SEL(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - Minimum zes jaar titularis te zijn va(...) type document prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008203599 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-adviseurs dienst Markt/Economische analyse Telecom (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (ANE08802) Gelieve kennis te nemen van het feit dat de (...) Voor meer info, gelieve het Belgisch Staatsblad van vrijdag 26 september 2008 te raadplegen. type document prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008203601 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling FOD Personeel en Organisatie (ANG08723) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en hernieuwing Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 werd de aanstelling van Mevr. Monique Devodder als korpschef van de politiezone Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles, met ingang van 17 juli Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Monique Devodder benoemd in de graad van hoofdcommissaris van pol(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008007200 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 7216 van 30 augustus 2008, wordt kapitein-commandant van administratie **** ****., op 16 juni 2008 benoemd in het ambt van militair repetitor van het ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008009836 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Turnhout : 1; - Gent : 1; - adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Antwerpen : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te D - bij het vredegerecht van het kanton Eigenbrakel : 1; - adjunct-secretaris bij het parket : type vacante bettreking prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008009837 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 23 september 2008 : - bladzijde 49513 : regel 8, is de vacante plaats van assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in de functiefamilie « dossierb regel 16, lezen « 3 », i.p.v. « 2 »; regel 18, bijvoegen : « Duitstalig »; - bladzijde 49514,(...)

document

type document prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie van een secretaris (niveau A - klasse A3) voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu De betrek(...) Functie-inhoud : De secretaris staat in voor inhoudelijke voorbereiding, coördinatie en opvolgin(...) type document prom. -- pub. 03/10/2008 numac 2008024363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vergelijkende selectie van een adjunct-secretaris (niveau B) voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu De betrekking(...) Functie-inhoud : De adjunct-secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve en logistieke(...)
^