Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/08/2008 pub. 24/03/2011 numac 2008015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 17/09/2008 numac 2008000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Gemeentelijk Parkstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 17/09/2008 numac 2008000794 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Emanuel Hielstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008002108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van Infrabel type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008003325 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de verkoop van de deelneming van de Belgische Staat in een naamloze vennootschap « M.T.S. Associated Markets » met als belangrijkste maatschappelijk doel de uitbating van een elektronisch tradingplatform op de secundaire markt van de effecten van de Belgische Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008003346 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten « BINGO EXPRESS » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008003350 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008007178 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2007-2008 van de 158e promotie polytechniek type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008011483 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2008-2009 type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2008 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008024358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008024374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 euro aan de VZW « Nature et Progrès Belgique » type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie » type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 euro aan de VZW « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009011012 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2007 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009011013 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2006 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie
^