Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 april 2020
gepubliceerd op 12 mei 2020

Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020020701
pub.
12/05/2020
prom.
30/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/30/2020020701/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990 en artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 juni 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 28 september 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 3 januari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het arrest nr. 244.095 van de Raad van State, gegeven op 2 april 2019;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "communautaire code" worden vervangen door de woorden "Uniecode";b) in de Franse tekst worden de woorden "code 95 communautaire" vervangen door de woorden "code de l'Union 95".

Art. 2.In artikel 1 worden de woorden "gewijzigd bij de richtlijnen 2004/66/EG van 26 april 2004 en 2006/103/EG van 20 november 2006, bij de Verordening (EG) nr.1137/2008 van 22 oktober 2008 en bij de richtlijnen 2013/22/EU van 13 mei 2013 en 2018/645 van 18 april 2018" ingevoegd tussen de woorden "76/914/EEG van de Raad" en de woorden "om in Belgisch recht.".

Art. 3.Artikel 3 van het hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende: " § 5. Is in orde met betrekking tot de vakbekwaamheid, de bestuurder die een van de volgende, nog geldige, documenten voorlegt, waarop de Uniecode 95 vermeld wordt: 1° een rijbewijs;2° een kwalificatiekaart bestuurder;3° een bestuurdersattest. Het document bedoeld in het eerste lid moet afgegeven worden door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of door Zwitserland.

De vermelding van Uniecode 95 op het bestuurdersattest bedoeld in het eerste lid, 3°, is evenwel niet verplicht indien het document voor 23 mei 2020 afgeleverd is.".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010014305 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 25/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt: "2° van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, voor zover het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast;"; b) in de paragraaf 1 wordt een bepaling onder 3° /1 ingevoegd, luidende: "3° /1 van voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is;"; c) in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 4° aangevuld met de woorden ", met inbegrip van voertuigen die worden gebruik voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp;"; d) in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt: "5° van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen;"; e) in de Franse tekst van paragraaf 1, 6°, worden de woorden "son métier" vervangen door de woorden "ses fonctions"; f) paragraaf 1 wordt aangevuld met de bepaling onder 7° als volgt: "7° van voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of het rijden over een grotere afstand geschiedt dan 100 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset.".

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt de paragraaf 1, tweede lid vervangen als volgt: « Om geldig te zijn, vermeldt het bestuurdersattest bedoeld in het eerst lid, 2°, de Uniecode 95 zoals bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/03/1998 pub. 14/07/2014 numac 2014000538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs sluiten betreffende het rijbewijs.". HOOFDSTUK 2. - Andere bepalingen.

Art. 6.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, wordt paragraaf 4 opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2020.

Art. 8.De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 30 april 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de NMBS, Fr. BELLOT

^