Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 september 2022
gepubliceerd op 14 november 2022

Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022033719
pub.
14/11/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, artikel 4, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006023052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars sluiten tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars;

Gelet op het advies van de Commissie voor Verzekeringen, gegeven op 6 maart 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juli 2018;

Gelet op advies 64.350/1 van de Raad van State gegeven op 14 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar aan de Koning de bevoegdheid toevertrouwt om de regels en de voorwaarden vast te leggen van de verzekering die een adequate risicodekking ten voordele van de ontvanger van de diensten geleverd door de vastgoedmakelaar, moet toelaten;

Overwegende dat het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (hierna "het B.I.V.") op 1 januari 2016 een collectieve verzekeringsovereenkomst voor zijn leden heeft onderschreven op basis van de deontologische richtlijn van 14 september 2006 betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling hebbende tot voorwerp de artikelen 5 en 32 van de plichtenleer van het B.I.V.;

Overwegende dat die overeenkomst beantwoordt aan alle voorwaarden bepaald bij dit besluit;

Overwegende dat, op basis van een vaste interpretatie door het B.I.V. en de verzekeraar die deze collectieve verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, zowel de voornoemde deontologische richtlijn als de collectieve verzekeringsovereenkomst onderschreven door het B.I.V. de malafide praktijken van de vastgoedmakelaar dekken;

Overwegende dat het om de rechtszekerheid te waarborgen echter past het toepassingsgebied van de borgstelling te verduidelijken voor wat betreft de malafide praktijken;

Overwegende dat rekening gehouden werd met het advies van de Commissie voor Verzekeringen en dat de geformuleerde aanbevelingen voor het grootste deel gevolgd werden;

Overwegende dat de artikelen 3, 4, 8, alsook de artikelen 9, 10, 12 en 13 van dit besluit (die respectievelijk de artikelen 10, 11, 13 en 14 geworden zijn) werden aangepast op basis van dat advies;

Overwegende bovendien dat wat de anterioriteit betreft, de termijn van vijf jaar tot doel heeft zowel derden als de vastgoedmakelaars te beschermen en dat de praktijk ons leert dat die termijn geen belemmering vormt voor het sluiten van een verzekeringsovereenkomst, zowel met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid als de borgstelling;

Overwegende tenslotte de opmerking van de Commissie voor Verzekeringen over de uitsluitingen;

Overwegende dat de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen de beginselen vermeldt zoals de regels van risicovermindering en -verhoging, en een lijst van uitsluitingen alsook de beroepsmogelijkheden van de verzekeraar tegen de verzekerde voorziet; dat echter voor de duidelijkheid, en naar aanleiding van de opmerking van de Commissie voor Verzekeringen, in dit besluit wordt verwezen naar deze in de wet voorziene uitsluitingen;

Overwegende dat het bovendien nuttig geacht werd om een limitatieve lijst op te nemen met uitsluitingen die van toepassing kunnen zijn naast de uitsluitingen voorzien door de wet;

Overwegende dat rekening gehouden werd met het advies van de Raad van State en dat de geformuleerde aanbevelingen voor het grootste deel gevolgd werden;

Overwegende dat de tweede paragraaf van de artikelen 5 en 6 opgenomen in het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies werd voorgelegd aan de Raad van State die in de eerste paragraaf van elk artikel de gevallen vermeldden die gedekt moeten worden door het vastgelegde concept, geschrapt werd als gevolg van een opmerking van de Raad van State dat deze voorbeeldlijsten niet thuishoren in een koninklijk besluit; dat deze voorbeeldlijsten echter zouden kunnen opgenomen worden in de uitleg op de website van het B.I.V. of in een handleiding met uitleg;

Overwegende dat de Raad van State van oordeel is dat een wettelijke basis ontbreekt voor de bepalingen onder 2° en 3° van artikel 7; overwegende dat de Koning er in uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet mee belast wordt de nadere regels en voorwaarden vast te leggen voor de verzekering die een voldoende dekking moet toelaten van het risico dat de eindgebruiker van de gepresteerde diensten loopt; overwegende dat artikel 7 betrekking heeft op het risico dat de vastgoedmakelaar loopt ingeval van diefstal of verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting met betrekking tot zijn goederen in het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten of die hem beroepshalve toebehoren; overwegende dat, wanneer een vastgoedmakelaar slachtoffer is van dergelijke feiten, dit de continuïteit van de diensten voor de gebruikers van de uitgeoefende diensten in gevaar kan brengen; overwegende dat artikel 7 de gebruikers van de dienst dus onrechtstreeks beschermt; overwegende dat ook de burgerlijke aansprakelijkheid moet gedekt worden die persoonlijk op de vastgoedmakelaars kan rusten als gevolg van diefstal, verduistering, malversatie, oplichting of misbruik van vertrouwen ten nadele van derden door een of meer personen waarvoor de verzekerde burgerlijk aansprakelijk is; overwegende dat het de bedoeling is om met artikel 5 elke schade van een derde te vatten, of het nu gaat om diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting, zelfs wanneer die gepleegd werd door een medewerker van de vastgoedmakelaar terwijl artikel 7 betrekking heeft op de schade van de vastgoedmakelaar zelf maar die onrechtstreeks schade kan veroorzaken voor een derde, met name door de continuïteit van de werking in het gedrang te brengen, werd de draagwijdte van de artikelen 5 en 7 verduidelijkt;

Op de voordracht van de Minister van Economie en van de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Elke verzekeringsovereenkomst onderschreven krachtens artikel 4 van de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, hierna "de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten", beantwoordt aan de minimumvoorwaarden bepaald bij dit besluit.

Art. 2.De verzekeringsovereenkomst dekt de activiteiten van vastgoedmakelaar, zoals bedoeld in artikel 2, 4° tot en met 7°, van de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten.

Art. 3.De waarborg is van toepassing voor de verzekerde activiteiten uitgeoefend: 1° vanuit een exploitatiezetel of kantoor gevestigd in België betreffende onroerende goederen gelegen in een lidstaat in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten;2° vanuit een exploitatiezetel of kantoor gevestigd binnen een lidstaat in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten voor de bemiddelingsactiviteiten betreffende onroerende goederen gelegen in België. Bij een rechtsgeding wordt de dekking bovendien enkel verleend indien de verzekerde voor een rechtbank op het grondgebied van een lidstaat in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten wordt gedaagd.

Art. 4.De verzekerden zijn: 1° de natuurlijke personen die als zelfstandige de activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen en die ingeschreven zijn op het tableau van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, op de lijst van de stagiairs van dit Instituut en de personen bedoeld in de artikelen 9 en 9/1 van de wet van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar sluiten;2° de rechtspersonen die geen lid zijn van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars en binnen welk kader de natuurlijke personen bedoeld in de bepaling onder 1°, de activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen of de daadwerkelijke leiding waarnemen van de dienst(en) waarbinnen de activiteiten van vastgoedmakelaar worden uitgeoefend;3° de rechtspersonen die de activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen en die ingeschreven zijn bij het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars;4° de vennoten, bestuurders, zaakvoerders en bedrijfsleiders in de uitoefening van hun activiteiten van vastgoedmakelaar in het kader van de verzekerde rechtspersoon, zoals bedoeld in de bepalingen onder 2° en 3° ;5° het personeel, de stagiairs en andere medewerkers van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, wanneer zij voor rekening van de vastgoedmakelaar handelen, die ertoe gemachtigd zijn het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, hierna "de aangestelden" genoemd, en alle andere personen waarvoor de verzekerden opgesomd in de bepalingen onder 1°, 2° en 3° aansprakelijk kunnen worden gesteld in de uitoefening van de verzekerde activiteiten.

Art. 5.De verzekeringsovereenkomst dekt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, zowel de contractuele als buitencontractuele, van de verzekerden, namelijk: 1° de geldelijke gevolgen van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de verzekerden, voor lichamelijke, materiële of immateriële schade die ze aan derden toebrengen in de uitoefening van hun activiteiten van vastgoedmakelaar, en die voortvloeit uit: a) nalatigheid, vergetelheid, laattijdigheid, onjuistheid, vergissing in feite of in rechte, niet-naleving van termijnen, vergissing naar aanleiding van de mededeling van informatie, documenten of fondsen en in het algemeen uit om het even welke fout;b) verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, wat ook de oorzaak ervan is, van alle goederen en onder meer van minuten, stukken of welke waardepapieren of documenten ook, hen al dan niet toevertrouwd, of van sleutels of diverse openings- en sluitingsmechanismen toebehorend aan derden en waarvan de verzekerden houder zijn, zelfs indien deze verliezen, diefstallen, beschadigingen en/of verdwijningen veroorzaakt zijn door water, vuur, brand, ontploffing of rook;2° de geldelijke gevolgen van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid die aan de verzekerden kan worden ten laste gelegd wegens de materiële schade als gevolg van brand, ontploffing of water, veroorzaakt aan de gebouwen en hun inboedel die hen worden toevertrouwd in de uitoefening van hun activiteiten of waartoe de verzekerden toegang hebben voor deze uitoefening, op voorwaarde dat deze toe te schrijven zijn aan om het even welke fout of aan de gebrekkige uitoefening van deze activiteiten;3° de geldelijke gevolgen van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid die aan de verzekerden kan worden ten laste gelegd wegens de schade als gevolg van brand, ontploffing, water, gebrek aan onderhoud, voorzorg, of ouderdom, aan derden berokkend, door de gebouwen of hun inboedel waartoe de verzekerden toegang hebben of die hen zijn toevertrouwd in de uitoefening van hun activiteiten, op voorwaarde dat deze toe te schrijven zijn aan om het even welke fout of aan een gebrekkige uitoefening van deze activiteiten;4° de geldelijke gevolgen van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid die kan rusten op de verzekerden bedoeld in artikel 4, 1° tot 4°, ingeval van diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting door de aangestelden ten nadele van derden.

Art. 6.De verzekeringsovereenkomst dekt de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, namelijk de geldelijke gevolgen van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekerden, voor schade aan derden in de uitoefening van de activiteiten van vastgoedmakelaar.

Art. 7.De verzekeringsovereenkomst dekt de verzekerden bedoeld in artikel 4, 1°, 2° en 3° : 1° in geval van diefstal door de aangestelden van de verzekerden bedoeld in artikel 4, 1°, 2° en 3°, of door derden;2° in geval van verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting door de aangestelden van de verzekerden bedoeld in artikel 4, 1°, 2° en 3° ; voor de terugbetaling van de vervangings-, wedersamenstellings- of schadeloosstellingskosten van in geld omgezette of omzetbare waarden, de roerende stukken of waarden waarvan ze met alle bewijsmiddelen aantonen dat ze er in het kader van hun activiteit van vastgoedmakelaar houder van zijn of dat ze hen beroepshalve toebehoren.

Art. 8.§ 1. De verzekeringsovereenkomst waarborgt een borgstelling voor de schuldvorderingen van klanten en derden tegenover de verzekerden bedoeld in artikel 4, 1°, 2° en 3°, die betrekking hebben op fondsen, effecten of waarden die hen werden toevertrouwd in het kader van de activiteiten van vastgoedmakelaar en waarvan hij niet de uiteindelijke ontvanger is.

De borgstelling dekt ook de malafide praktijken van de verzekerden bedoeld in artikel 4, 1°, 2° en 3°. Voor de toepassing van dit besluit zijn malafide praktijken gedefinieerd als elke strafbare of oneerlijke daad die de verduistering van fondsen of goederen die aan een derde toebehoren tot gevolg heeft. § 2. De borgstelling wordt verleend indien aan de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: 1° de schuldvordering is ontstaan na de datum van het in voege treden van de financiële waarborg en voor het stopzetten ervan;2° de schuldvordering is onweerlegbaar en opeisbaar op het ogenblik dat de tussenkomst van de verzekeraar wordt gevraagd;3° de vastgoedmakelaar of de rechtspersoon die gebruik maakt van zijn erkenning is onvermogend, of hij nu failliet verklaard is, onder gerechtelijke reorganisatie geplaatst is of geen gevolg gegeven heeft aan het verzoek tot betaling van een gerechtelijke uitvoerbare titel.

Art. 9.Naast de uitsluitingen voorzien in de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, kan de verzekeringsovereenkomst alleen voorzien in de uitsluiting van de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bedoeld in artikel 5 van: 1° de betwistingen omtrent erelonen en persoonlijke kosten;2° de schade gedekt door andere verplichte verzekeringen;3° de schade door milieuaantasting;4° de schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest of het verspreiden van asbest, asbestvezels of producten die asbest bevatten voor zover deze schade het gevolg is van de schadelijke eigenschappen van asbest;5° de schade ten gevolge van staking, lock-out, oproer, terrorisme of sabotage, nucleaire wapens of tuigen, alle collectieve gewelddaden;6° de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit radioactiviteit;7° de schade die voortvloeit uit het niet naleven van de voorwaarden en de formaliteiten voorzien in de verzekering voor de dekking van het risico op overlijden door ongeval van de kopers van een onroerend goed;8° de diefstal gepleegd bij het overmaken van geld buiten de exploitatieruimten;9° de diefstal, verduistering, malversatie en oplichting waarvoor geen klacht werd ingediend. Naast de uitsluitingen bedoeld in artikel 63 van de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, kan de verzekeringsovereenkomst alleen voorzien om van de dekking van de borgtocht bedoeld in artikel 8 de schade uit te sluiten die het gevolg is van een staking, een lock-out, oproer, terrorisme of sabotage, nucleaire wapens of nucleaire tuigen of van alle collectieve gewelddaden.

Art. 10.De verzekeringsovereenkomst voorziet dat niet zal kunnen worden overgegaan tot de opzegging of de opschorting van het contract dan nadat het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars voorafgaand door de verzekeraar per aangetekende zending werd verwittigd.

Art. 11.De verzekeringsovereenkomst dekt de verzoeken tot schadeloosstelling ingediend gedurende de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade opgelopen gedurende de geldigheidsduur van die overeenkomst of, voor wat betreft de borgstelling, voor schuldvorderingen ontstaan gedurende de geldigheidsduur van die overeenkomst.

Bij uitbreiding worden ook in aanmerking genomen, op voorwaarde dat ze schriftelijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar binnen zesendertig maanden te rekenen van het einde van de verzekeringsovereenkomst, de verzoeken tot schadeloosstelling die betrekking hebben op: 1° schade die zich tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst heeft voorgedaan, indien bij het einde van de overeenkomst het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt;2° daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst zijn voorgevallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven. De waarborgen van de verzekeringsovereenkomst blijven verworven voor de verzekerden die hun activiteiten van vastgoedmakelaar stopzetten of, ingeval van overlijden, voor hun erfgenamen en rechthebbenden, voor feiten en daden begaan vóór de stopzetting van hun activiteiten van vastgoedmakelaar of vóór hun overlijden, voor zover de klacht geformuleerd is binnen de wettelijke verjaringstermijn.

Wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, geldt de dekking van de verzekeringsovereenkomst ook voor de verzoeken tot schadeloosstelling die schriftelijk tegen de verzekerde of de verzekeraar worden ingediend tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, voor de schade overkomen maximum vijf jaar voor de aanvang van de verzekeringsovereenkomst op voorwaarde dat de vorige verzekeraar geen dekking moet verlenen en voor zover de verzekerde er niet op de hoogte van was op het ogenblik waarop de verzekeringsovereenkomst in werking trad.

Wat betreft de borgstelling, geldt de dekking van de verzekeringsovereenkomst ook voor schuldvorderingen die ontstaan zijn tot maximum vijf jaar voor de invoegetreding van de borgstelling, voor zover de derde het schadegeval niet kon aangeven aan de vorige verzekeraar omdat de voorwaarde vermeld in artikel 8, § 2, 3°, niet vervuld was, ondanks het feit dat hij daartoe effectief stappen had ondernomen. Deze voorwaarde is echter niet van toepassing voor de schuldvorderingen ontstaan in de periode van zes maand voorafgaand aan de einddatum van de vorige polis.

Art. 12.De door de verzekeringsovereenkomst verzekerde bedragen mogen niet lager zijn dan de volgende bedragen: 1° zowel voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid als voor de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, per schadegeval: a) 1.250.000 euro voor lichamelijk letsel en immateriële gevolgschade; b) 250.000 euro voor materiële schade en immateriële gevolgschade; c) 250.000 euro voor zuiver immateriële schade; 2° voor diefstal, verduistering, malversatie, misbruik van vertrouwen of oplichting bedoeld in artikel 7, per schadegeval: 30.000 euro; 3° voor de verzekering borgstelling: 250.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Art. 13.De bedragen in artikel 12 zijn gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindex deze van de maand die de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad voorafgaat (basis 2013 = 100).

De minister bevoegd voor Economie laat de voormelde op 1 januari geïndexeerde bedragen jaarlijks in het Belgisch Staatsblad bekendmaken.

Art. 14.De vrijstelling, voor welk schadegeval ook, bedoeld in artikel 12, 1°, a), b) en c), en 2°, mag niet hoger zijn dan 10 % van het schadebedrag, met een maximum van 2.500 euro.

Het bedrag van de vrijstelling wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindexcijfer deze van de maand die de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad voorafgaat (basis 2013 = 100).

De minister bevoegd voor Economie laat de voormelde op 1 januari geïndexeerde bedragen jaarlijks in het Belgisch Staatsblad bekendmaken.

Art. 15.De verzekeringsovereenkomst vermeldt in de algemene voorwaarden alsook in de eventuele bijzondere voorwaarden of afgeleverde attesten, de volgende clausule: "de verzekeringsonderneming verklaart dat de voorwaarden van deze overeenkomst minimaal voldoen aan de voorwaarden inzake verzekering en borgstelling vastgelegd bij koninklijk besluit".

In de algemene voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst met uitzondering van een collectieve verzekeringsovereenkomst, verbindt de verzekeringsonderneming er zich toe om uiterlijk op 31 maart van elk jaar aan het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars een digitale lijst te bezorgen van de vastgoedmakelaars en de rechtspersonen waarin een vastgoedmakelaar de activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefent, die een verzekering hebben overeenkomstig dit besluit op 1 maart van hetzelfde jaar.

Het formaat van deze digitale lijst wordt door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars bepaald. De verzekeringsonderneming verbindt zich er toe om, indien de vastgoedmakelaars of de rechtspersonen bedoeld in het tweede lid, hun hoedanigheid van verzekerde verliezen, het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Art. 16.Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars kan voor zijn leden een collectieve verzekeringsovereenkomst onderschrijven of een verzekeringsovereenkomst voor zijn leden die in gebreke blijven aan te tonen dat zij gedekt zijn door een verzekeringsovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

De kost voor het onderschrijven van elk van deze polissen zal door het Instituut doorgerekend worden aan die personen.

Art. 17.In het koninklijk besluit van 27 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006023052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars sluiten tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars wordt bijlage 2 opgeheven.

Art. 18.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Middenstand, D. CLARINVAL

^