Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 september 2019
gepubliceerd op 09 oktober 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het FBZ ETAW op 59 jaar met een beroepsverleden van minstens 40 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019204002
pub.
09/10/2019
prom.
29/09/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het FBZ ETAW op 59 jaar met een beroepsverleden van minstens 40 jaar (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het FBZ ETAW op 59 jaar met een beroepsverleden van minstens 40 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het FBZ ETAW op 59 jaar met een beroepsverleden van minstens 40 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 28 juni 2019 onder het nummer 152359/CO/327.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de werkgevers en werknemers van de beschutte werkplaatsen erkend door het "Agence pour une Vie de Qualité" en die vallen onder het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de vrouwelijke en mannelijke arbeiders, bedienden en de kaderleden.

Art. 2.Met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt het principe van de toepassing van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van het type collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en de wijzigingen aanvaard in deze sector voor het actief personeel dat voor deze formule kiest en dat, in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, 59 jaar of ouder is op einddatum van de arbeidsovereenkomst met een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende, waarvan 3 jaar in de sector. De werknemer moet worden ontslagen gedurende de periode van 1 januari 2021 tot 30 juin 2021.

De werknemer die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in het vorige lid en van wie de opzeggingstermijn afloopt na 30 juni 2021 behoudt het recht op de bedrijfstoeslag.

De werknemer die deze voorwaarden vervult en die wordt ontslagen vóór 1 juli 2021 kan, als hij de voorwaarden vervult die zijn vastgesteld in artikel 22, § 3, 4de en 5de lid van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie sluiten, een vrijstelling vragen van de aangepaste beschikbaarheid bij zijn inschrijving als werkzoekende en dit tot 31 december 2022 als hij, op het ogenblik van zijn aanvraag, de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt of als hij een beroepsverleden van 42 jaar kan aantonen.

Art. 3.De toeslag van het FBZ ETAW die wordt toegekend aan de werkloze met bedrijfstoeslag is, individueel, minstens gelijk aan de toeslag waarin wordt voorzien door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Hieronder wordt verstaan het brutobedrag, vóór enige wettelijke sociale en/of fiscale afhouding.

Art. 4.Het bedrag van de toeslag van het FBZ ETAW is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de toepassingsmodaliteiten die gelden voor de werkloosheidsvergoedingen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971). Bovendien wordt het bedrag van de toeslag van het FBZ ETAW jaarlijks op 1 januari herzien op basis van de coëfficiënt die door de Nationale Arbeidsraad in functie van de evolutie van de lonen werd vastgesteld.

Art. 5.Teneinde de lasten van de toe te kennen werkloosheidsstelsels met toeslag van het FBZ ETAW te verdelen, hebben de sociale partners besloten om het "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone" te belasten met het onderzoek van de dossiers in functie van de door de reglementering gestelde voorwaarden en met het betalen van de toeslag van het FBZ ETAW. De sociale gesprekspartners zullen deze doelstelling realiseren binnen het kader van het budget dat het Waalse Gewest hen daartoe ter beschikking stelt. Zij verklaren dat de leden van de raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid vanuit die optiek zullen moeten handelen.

Art. 5bis.De tenlasteneming van de toeslag van het FBZ ETAW wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het fonds voor bestaanszekerheid en de werkgever. Indien de werkgever ontslaat met het oog op het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW zonder het akkoord van het fonds, valt de toeslag van het FBZ ETAW te zijnen laste.

Art. 6.De werkloze met toeslag van het FBZ ETAW zal worden vervangen volgens de wettelijke bepalingen.

Art. 7.Het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW is facultatief. De werkgever verbindt zich ertoe om te gelegener tijd het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW voor te stellen aan de werknemer die ter zake de vrije keuze heeft.

Art. 8.De overstap naar het werkloosheidsstelsel met toeslag van het FBZ ETAW onder de hierboven in het artikel 6 vermelde voorwaarden geeft voor de werknemer aanleiding tot het presteren van zijn opzeggingstermijn.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2022.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 september 2019.

De Minister van Werk, W. BEKE

^