Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 oktober 2013
gepubliceerd op 26 november 2013

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013206338
pub.
26/11/2013
prom.
29/10/2013
ELI
eli/besluit/2013/10/29/2013206338/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 337/2, § 3, ingevoegd bij de wet van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft sluiten;

Gelet op het advies van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140), gegeven op 20 maart 2013;

Gelet op het advies van het Directiecomité van het Federaal aansturingsbureau van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst, gegeven op 22 maart 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 mei 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 juni 2013;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.'s, gegeven op 4 juli 2013;

Gelet op advies 53.833/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 september 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling inzake duurzame ontwikkeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Werk en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die zijn vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2009205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid sluiten tot oprichting van de paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid.

Art. 2.De criteria bedoeld in artikel 337/2, § 1, van de programmawet (I) van 27 december 2006 worden vervangen als volgt : a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die het vervoer uitvoert, zoals dit onder meer het geval is : - ontstentenis van verantwoordelijkheid betreffende de naleving van de wetgeving betreffende het bezoldigd personenvervoer per autobus of autocar, of, - ontstentenis van verantwoordelijkheid betreffende de naleving van de wetgeving betreffende de toegang tot het beroep of tot de markt, of, - ontstentenis van verantwoordelijkheid betreffende de technische staat van de voertuigen of hun technische keuring;b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die het vervoer uitvoert;c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die het vervoer uitvoert;d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene die het vervoer uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd;e) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door diegene die het vervoer uitvoert;f) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen vervoer personeel aan te werven of zich te laten vervangen;g) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen;h) in bedrijfsruimtes of met materiaal werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is, zoals dit onder meer het geval is wanneer gewerkt wordt met materiaal waarvan diegene die het vervoer uitvoert niet de eigenaar is, dat hij niet geleased heeft of dat hij niet op afbetaling heeft verworven;

Art. 3.De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 29 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, J. CROMBEZ _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006. Wet van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 september 2012.

^