Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013011551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de algemene vergadering van het Instituut van auto-experts type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013015244 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van neerlegging zoals bedoeld in artikel 190, § 2, tweede lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , van de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 190, § 1, van de voornoemde wet voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars (1) type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (1) type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013206341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair subcomité voor de taxi's en van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek, enkel voor de activiteiten van verhuur van voertuigen met chauffeur en van collectieve taxidiensten (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013011563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013022566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretarissen van de geneeskundige Commissie van beroep type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013031974 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 29/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013036021 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

document

type document prom. 29/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013205391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens
^