Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 oktober 2013
gepubliceerd op 26 november 2013

Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België"

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000747
pub.
26/11/2013
prom.
29/10/2013
ELI
eli/besluit/2013/10/29/2013000747/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 32, 33, 34, 121, 122, 123 en 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, artikel 2.13.2;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 september 2013;

Overwegende dat door het verlenen van bijstand aan de families van de personeelsleden van de brandweer, slachtoffers van dodelijke ongevallen, evenals aan de personeelsleden van die diensten die een blijvende invaliditeit hebben opgelopen, de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" een opdracht van algemeen nut vervult;

Overwegende derhalve dat de activiteiten van deze instelling het verlenen van een subsidie als tegemoetkoming van de Staat in haar werkingskosten, verantwoorden;

Overwegende dat de bewijsstukken betreffende de uitgaven gedaan in 2012 meegedeeld werden;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een subsidie van 2.500,00 euro wordt verleend aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" om bij te dragen in haar werkingskosten voor het werkingsjaar 2013.

Art. 2.De kopie van de bewijsstukken betreffende het gebruik van de in artikel 1 vermelde toelage moet ten laatste tegen 31 maart 2014 bezorgd worden aan de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 29 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^