Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 november 2017
gepubliceerd op 04 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de koopkracht in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205787
pub.
04/01/2018
prom.
29/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de koopkracht in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de koopkracht in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017 Koopkracht in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140538/CO/200)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden.

Onder "bedienden" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Koopkracht § 1. Met ingang van 1 oktober 2017 worden de sectorale minimumloonschalen en de reële bruto maandlonen verhoogd met 1,1 pct.. § 2. De in § 1 vermelde verhoging van de reële maandlonen is niet van toepassing op de bedienden die in de periode 2017-2018 volgens de modaliteiten eigen aan de onderneming effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht toegekend krijgen die gelijkwaardig zijn. § 3. De verhogingen en/of voordelen in koopkracht van welke aard ook zijn per bediende voor hun totale kost aan te rekenen op de loonkost (bruto + patronale RSZ) van de in § 1 vermelde verhoging van de reële maandlonen. § 4. Jaarlijkse loonsverhogingen die automatisch voortvloeien uit de toepassing van de op beroepservaring gebaseerde minimumloonschalen zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende de minimumloonschalen of uit loonschalen op ondernemingsvlak gebaseerd op beroepservaring en/of anciënniteit worden niet aangerekend op de in § 1 vermelde verhoging van de reële maandlonen. § 5. In de ondernemingen met een syndicale afvaarding, gebeurt de toepassing van het gelijkwaardig voordeel, mits bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 30 september 2017.

Het overleg heeft enkel betrekking op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

In de ondernemingen zonder syndicale afvaardiging, informeert de werkgever de bedienden schriftelijk en individueel omtrent de toepassing van het gelijkwaardig voordeel op het ogenblik van de betaling van het loon van oktober 2017.

Art. 3.Sociale vrede De in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden vertegenwoordigde vakorganisaties verbinden zich ertoe om tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst geen bijkomende eisen te stellen op het niveau van het paritair comité en van de ondernemingen in verband met de materies die in deze overeenkomst zijn vervat.

Art. 4.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2017.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van 3 maanden gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^