Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 november 2017
gepubliceerd op 04 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bestaanszekerheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040778
pub.
04/01/2018
prom.
29/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bestaanszekerheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bestaanszekerheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017 Bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140585/CO/129) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers die hen tewerkstellen en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voortbrenging voor papierpap, papier en karton. HOOFDSTUK II. - Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid

Art. 2.Bij tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van werkloosheid ten gevolge van werkstaking, met uitzondering van overmacht, hebben de werknemers, die drie maanden anciënniteit in de onderneming hebben op het ogenblik van de werkloosheid, recht op aanvullende werkloosheidsuitkeringen.

Art. 3.De aanvullende werkloosheidsuitkeringen worden toegekend voor een periode van hoogstens 90 dagen.

In geval van tijdelijke werkloosheid wordt de periode van 90 dagen berekend op 365 dagen die volgen op de eerste werkonderbreking, die aanleiding geeft tot het toekennen van uitkeringen.

Art. 4.Het dagbedrag, betaald in geval van tijdelijke werkloosheid zoals hiervoor bepaald, is : - 6,00 EUR voor de periode van 1 december 2013 tot en met 30 juni 2017; - 6,50 EUR vanaf 1 juli 2017.

Art. 5.De aanvullende werkloosheidsuitkeringen worden, in geval van tijdelijke werkloosheid, betaald ter gelegenheid van de uitbetaling van het loon, op basis van het aantal gecontroleerde dagen werkloosheid, voorkomend op de controlekaart in zoverre zij vergoed worden bij toepassing van de werkloosheidsreglementering. HOOFDSTUK III. - Bestaanszekerheid in geval van arbeidsongeval

Art. 6.In geval van dodelijk arbeidsongeval van een werknemer die onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst valt, wordt één enkele uitkering, gelijk aan één maand loon betaald aan de echtgeno(o)t(e) van de overleden werknemer.

Aan elk kind van de werknemer dat de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt op het ogenblik van het dodelijk arbeidsongeval wordt één enkele uitkering ten bedrage van 259,05 EUR betaald. De kinderen van de werknemer die 18 jaar en ouder zijn en voor wie nog kinderbijslag wordt betaald, worden gelijkgesteld met de minderjarige kinderen.

Art. 7.Indien de werknemer meer dan 30 kalenderdagen arbeidsongeschikt is ten gevolge van een arbeidsongeval, dan zal hem/haar een aanvullende uitkering ten bedrage van 1,30 EUR per dag volledige arbeidsongeschiktheid worden betaald vanaf de 31ste kalenderdag gedurende maximum 90 kalenderdagen.

Art. 8.De bepalingen van artikelen 6 en 7 worden herzien in geval van wijziging van de wet op de arbeidsongevallen. HOOFDSTUK IV. - Bestaanszekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen

Art. 9.Werknemers met een anciënniteit op het niveau van de onderneming van minimum één jaar, die langer dan 30 kalenderdagen arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een dagvergoeding ter aanvulling van hun ziekte- of invaliditeitsuitkering. Deze aanvullende vergoeding wordt niet betaald in geval van bevallingsverlof.

Art. 10.Het bedrag van de aanvullende dagvergoeding bedraagt, mits de werknemer voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 9 : - vanaf de 31ste tot en met de 60ste dag : 1,50 EUR; - vanaf de 61ste tot en met de 120ste dag : 3,00 EUR.

Art. 11.De bepalingen van artikelen 9 en 10 worden herzien in geval van wijziging van de wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad en/of de interprofessionele akkoorden in verband met de vergoeding van de afwezigheden wegens ziekte. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 12.De uitkeringen voorzien bij deze collectieve arbeidsovereenkomst worden betaald door de werkgever.

Art. 13.In ondernemingen waar gunstiger regelingen bestaan, blijven deze van toepassing voor de duurtijd bepaald bij bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Deze worden niet opgeteld bij de voordelen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017. Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan door elk der ondertekenende partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, betekend bij aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015 (131921/CO/129 - koninklijk besluit van 6 november 2016 - Belgisch Staatsblad van 15 december 2016), die ophoudt effect te sorteren op 30 juni 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^