Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 18 april 2018

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18bis, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201780
pub.
18/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/29/2018201780/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18bis, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 18bis, §§ 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen sluiten tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015031617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon sluiten houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen, gegeven op 16 oktober 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 november 2017;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 62.978/1 van de Raad van State, gegeven op 22 februari 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 20 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen sluiten tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen wordt de bepaling onder b) vervangen als volgt : "b) "zelfstandige", elke zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen krachtens voornoemd koninklijk besluit nr. 38 die sociale bijdragen verschuldigd is, hetzij berekend minstens op een minimuminkomen zoals bedoeld in de artikelen 12, § 1, tweede lid, 12, § 1bis, eerste lid, of 12, § 1ter, eerste lid, hetzij in geval van begin van activiteit, bijdragen zoals bedoeld in artikel 13bis, § 2, 1°, 1°bis of 2°;".

Art. 2.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015031617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon sluiten houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon wordt de bepaling onder a), eerste lid, vervangen als volgt : "Hij moet onderworpen zijn aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en beoogd worden door de artikelen 12, §§ 1, 1bis of 1ter, of 13bis, § 2, 1°, 1°bis of 2°, van bedoeld besluit en dit, zowel tijdens de twee kwartalen die het kwartaal van het begin van zijn onderbreking voorafgaan, als tijdens alle kwartalen waarop de onderbreking betrekking heeft.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.

Art. 4.De minister van Sociale Zaken en de minister bevoegd voor de Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018 FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME

^