Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 17 april 2018

Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018040017
pub.
17/04/2018
prom.
29/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 55;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde;

Overwegende de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd als effectief lid op voordracht van de representatieve beroepsverenigingen en organisaties die de beoefenaars van verpleegkunde vertegenwoordigen, Mevr. Van Cante Christine, 9280 Lebbeke, ter vervanging van de Mevr. Brasseur Sophie, 9280 Lebbeke, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^