Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018030810 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit type wet prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2017206890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2017206912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de aanpassing van de uur- en maandlonen van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen die zijn gevestigd in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2017206992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2016 betreffende de rechthebbenden en de modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2018 numac 2018011516 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2203 van 22 januari 2018, wordt Mevr. Ruth Majersdorf, op 18 december 2017 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënni Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018. Een beroep tot nietigverklaring van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2018 numac 2018011517 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2204 van 22 januari 2018, wordt mijnheer Geert Beeckman, op 18 december 2017 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciën Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018. Een beroep tot nietigverklaring van (...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018200249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018200475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de modernisering van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018200631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten op 27 juni 2012 in de Nationale Arbeidsraad en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018200641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040020 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de audiologen - audiciens type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040022 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de orthoptisten type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040021 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de logopedisten type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040023 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de podologen type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040024 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de technologen in de medische beeldvorming type ministerieel besluit prom. 08/02/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040055 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor de bezoldiging van de leden van de TTN-commissie en van de voorwaarden voor de bezoldiging van controleartsen en chaperons type ministerieel besluit prom. 09/04/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2018 numac 2018201810 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 13 maart 2018 dat uitwerking heeft op 1 januari 2018, wordt de aan de VZW "Union des médecins généralistes de Tubize, Clabecq et Rebecq", gelegen avenue de Scandiano 8, te 1480 Tubeke, verleende Bij ministerieel besluit van 13 maart 2018 dat uitwerking heeft op 1 januari 2018, wordt de aan(...)

decreet

type decreet prom. 22/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040058 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van de prijs van het Parlement van de Franse Gemeenschap voor de promotie van Vrouwensport

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018030801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 in het kader van bijkomende middelen voor BSO vrachtwagenchauffeur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2010 ertoe strekkend het alternerend onderwijs in te richten binnen het gespecialiseerd secundair onderwijs en de samenwerking met de Centra voor Alternerende Opvoeding en Opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot vaststelling van de modellen voor de attesten, adviezen en het kwalificatiegetuigschrift uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs van vorm 3 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de beoefenaars van de tandheelkunde ertoe worden gemachtigd een bijzondere beroepstitel te dragen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201811 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van verschillende organen van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201812 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 tot benoeming van de leden van het stuurcomité in het kader van het programma voor de opsporing van colorectale kanker type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201813 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2016 tot benoeming van de leden van het stuurcomité in het kader van het programma voor de opsporing van borstkanker type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201829 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 9 februari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten inzake de vectoring bedoeld in artikel 48bis van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201828 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 9 februari 2017 betreffende de vorm, de inhoud en de voorwaarden van het vergelijkingsplan bedoeld bij artikel 35, § 2, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 9 februari 2017 waarbij de toepassingsmodaliteiten bedoeld in artikel 23 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen worden vastgesteld

document

type document prom. -- pub. 17/04/2018 numac 2018201902 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige woordvoerders (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18079 Solliciteren kan tot 1/05/2018 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/04/2018 numac 2018201907 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Afgietselwerkplaats (niveau A1), voor de koninklijke Musea vor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer : ANG18076 Solliciteren kan tot 3/05/2018 via www.selor.be De gedeta(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/04/2018 numac 2018201913 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché boekhouder (niveau A) voor FOD Beleid en ondersteuning. - Selectienummer : AFG17267 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2018. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 17/04/2018 numac 2018201923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A , voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Diensthoofden internationale organisaties (m/v/x) - BNG17241 E(...)
^