Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2001
gepubliceerd op 18 mei 2001

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende vormingsinitiatieven

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012247
pub.
18/05/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/29/2001012247/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende vormingsinitiatieven (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende vormingsinitiatieven.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999 Vormingsinitiatieven (Overeenkomst geregistreerd op 13 augustus 1999 onder het nummer 51899/CO/123) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle textielondernemingen en alle werklieden en werksters die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers. HOOFDSTUK II. - Draagwijdte van de overeenkomst

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten bij toepassing van onderafdeling 1 - Inspanningen ten voordele van de werklozen - van Afdeling VI - Bepalingen betreffende het interprofessioneel akkoord 1999-2000 - van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen en ter uitvoering van Hoofdstuk VII - Vorming - van de nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999 voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers.

Art. 3.Zoals bepaald in hoofdstuk VII - Vorming - artikel 24, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, moeten de werkgevers voor de jaren 1999 en 2000 een inspanning leveren van 0,20 pct. berekend op basis van het globale loon van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 tot instelling van de algemene principes van de sociale zekerheid van de werknemers en in de uitvoeringsbesluiten van deze wet, aan de Paritaire Compensatiekas voor de Sociale Instellingen van de Textielnijverheid van Verviers.

Deze bijdragen zijn jaarlijks verschuldigd. HOOFDSTUK III. - Initiatieven ten voordele van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen of personen op wie een begeleidingsplan van toepassing is

Art. 4.Partijen komen overeen om voor de periode 1999-2000 de middelen zoals bepaald in artikel 3 aan te wenden voor : - de uitwerking van vormingsprojecten bedoeld voor personen die tot de risicogroepen behoren of op wie een begeleidingsplan van toepassing is; - de dekking van de werkingskosten van het sectoraal vormingsfonds CEFRET. De vormingsprojecten die zullen uitgevoerd worden door CEFRET worden goedgekeurd in het Directiecomité van dit centrum.

Art. 5.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan de partijen onder risicogroepen : - de werknemers uit de textielnijverheid van Verviers die zonder bij- of omscholing het risico lopen langdurig werkloos te worden; - de werknemers die door herstructurering of sluiting van hun onderneming hun werk verliezen en die zonder bij- of omscholing het risico lopen langdurig werkloos te worden; - de werknemers die gedurende een lange periode getroffen zijn door tijdelijks werkloosheid; - de jongeren tussen 16 en 18 jaar uit het deeltijds onderwijs die een industriële leerovereenkomst in de textielnijverheid sluiten. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en is gesloten voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2000.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking onder de opschortende voorwaarde dat de in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene inspanningen voor de jaren 1999 en 2000 door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid als aanvaarde inspanningen bevonden worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^