Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001009371 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 maart 2001, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; Mevr. ****, **** Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; type wet prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001009405 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 19 april 2001, is machtiging verleend aan de Mevr. **** **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001000394 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 22 januari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000448 bron ministerie van binnenlandse zaken Subsidie aan de V.Z.W. « Sauvegarde d'Auschwitz-Birkenau » Bij koninklijk besluit van 19 april 2001 wordt ten laste van het begrotingsjaar 2001 een krediet van 12,5 miljoen Belgische frank, dat de vierde en laatste schijf van de subsidie van 40 (...) type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001002030 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001007114 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3461 van 4 april 2001, wordt in het korps van het varend personeel, ingevolge het beëindigen van zijn wederdie Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveonderluitenant vlieger op 1 maart 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001007116 bron ministerie van landsverdediging Vernietiging van een koninklijk besluit door de Raad van State Bij arrest nr. 94541 van 5 april 2001, heeft de Raad van State, afdeling administratie, IXe kamer, het koninklijk besluit nr. 1394 van 9 december 1996, gepubliceerd in het Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001011168 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling « Faut Finance Pension » , vereniging zonder wi(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001011167 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling « Pensioenfonds Kaderleden/Fonds de Pension Cadres Coca-Cola Enterprises Belgium/C Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001011169 bron ministerie van economische zaken Voorlopige toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt aan de voorzorgsinstelling "Pensioenfonds/Fonds de Pension Brussels International Airport Com Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (...) type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012244 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij" type koninklijk besluit prom. 28/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012245 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende tewerkstellings- en vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 29/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012247 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012252 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012269 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012313 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende permanente vorming type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012314 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 - betaling van een carensdag per jaar type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012316 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de ver-plaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012280 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999 van de jaren 1999-2000 voor de werklieden van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het sociaal akkoord 1997-1998 voor de fruitsorteerders type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012323 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen" type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012332 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocol akkoord van 24 juni 1999, - toekenning van het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 02/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende deeltijds werken type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 augustus 1999, gesloten in het Paritair comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 24 juni 1999 - werkgelegenheid en loonkostenontwikkeling type koninklijk besluit prom. 30/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012356 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 04/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001012408 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, met uitzondering van de sector bakkerijen en artisanale banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001014062 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1999 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van de Afzonderlijke Personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001014081 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 12 maart 2001 wordt de heer Marc Dewit, bestuurschef bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, in de graad van adjunct-adviseur overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuu (...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001014089 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 3 op de spoorlijn 43 Angleur-Marloie te Sauheid machtigt mits de aanleg van een toegangshelling voor voetgangers en fietsers type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001035504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Behoud van gemeentelijke plannen van aanleg die dateren van voor de inwerkingtreding van de vaststelling van het gewestplan of een gewestplanwijziging in het plannenregister van de gemeente SINT-GENESIUS-RODE. - Een besluit van de Vlaamse regeri - het deel van het bijzonder plan van aanleg nr. 1 « de Kom », goedgekeurd bij koninklijk besluit v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001014084 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer . - Intrekking van machtigingen Bij ministerieële besluiten van 25 april 2001, worden de machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolge(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001014083 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer . - Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 18 april 2001 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende ond(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augusutus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001022315 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 4 mei 2001, wordt Dr. Van Heeringen Cornelis, van Gent, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-sp (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001022316 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen. Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 4 mei 2001, wordt Dr. Bonnet Fernand, van Luik, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-specialist, benoemd to (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001027274 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 betreffende de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven type besluit van de waalse regering prom. 22/02/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001027275 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001027276 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 tot uitvoering van het programma-decreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 17 mei 1999 houdende oprichting van de "Conseil supérieur de l'Education permanente" en tot bepaling van de werkingsmiddelen van die Raad

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001031169 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen door de ziekenhuis- en medisch-sociale inrichtingen en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad behoren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001035528 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 ter uitvoering van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001035534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de goedkeuring van het rooilijnplan van de gewestweg N12 in de doortocht van Deurne type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001035530 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 1996 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, wat onder meer de invoering van de euro betreft

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001021274 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De v.z.w. Algemeen Ziekenhuis Menen, met zetel te 8930 Menen, Kerkomtrek 14, en de v.z.w. Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer : G/A. 103.005/VII-23.362. Voor de hoofdgriffier,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000437 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Ve Bij ministerieel besluit van 9 maart 2001 wordt de erkenning van volgende onderneming vernieuwd voo(...) type erkenning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000436 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Wi Bij ministerieel besluit van 29 maart 2001 wordt het eerste artikel van het ministerieel besluit va(...) type erkenning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000438 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Op Bij ministerieel besluit van 15 maart 2001 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend (...) type erkenning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000441 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdienste Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001 wordt de erkenning als opleidingsinstelling voor het org(...) type erkenning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000442 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiens Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001 wordt de onderneming Association belge pour la Sécurité (...) type erkenning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001014090 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besture Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De hierboven(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001022294 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de gidsen voor goede hygiënische praktijken goedgekeurd door de Algemene Eetwareninspectie, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6 en 7 van het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne - Titel van de gids : "Gids voor goede hygiënische praktijken in de broodbakkerij banketbakk(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000428 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 16 **** **** ministerieel besluit van 20 maart 2001 wordt de heer **** ****, gevestigd te 1160 ****(...) type vergunning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000430 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel bes Bij ministerieel besluit van 14 maart 2001 wordt de vergunning om het beroep van privé-****(...) type vergunning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ***** is gevestigd te 3000 ****, **** 2 (****-****), onder het ****.(...) type vergunning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000434 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 19 Bij ministerieel besluit van 12 februari 2001 wordt de erkenning als bewakingsonderneming verleend (...) type vergunning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000431 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** ****. **** ****, gevestigd te 8800 ****, **** 9, onder het ****. 14.317.10; het(...) type vergunning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000432 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een **** in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de ****, de **** en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 22 maart 2001 wordt De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of on(...) type vergunning prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001000440 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 24 j Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001 wordt de vergunning tot het organiseren van een in(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008169 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een reserve van geslaagden van Franstalige vakman drukkerij voor Ministerie van Economische Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van de selectie voor toelating tot proeftijd : 1. Van Bever(...) 2. Drossart, Alain, Drogenbos 3. Godefroidt, Johnny, Etterbeek 4. Honore, Denis, Chimay type samenstelling prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008172 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten - houtbewerking, voor het **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, ****-**** 3. ****, ****, He(...) type samenstelling prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- **** voor Dienst Vreemdelingenzaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd :(...) 1. **** ****, ****, **** 2. ****, ****, Sint-****-**** 3. ****, ****, (...)

document

type document prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie (...) 1. Lievois, Griet, Dendermonde 2. Totte, Peggy, Kessel-Lo 3. Bongaerts, Liese, Hasselt 4. (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008188 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van een **** van **** technici der **** voor de Koninklijke **** van België (rang 20), (****/****) (****00071). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagden van de ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, Essen

document

type document prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige technische assistenten (m/v) (rang D1) voor de Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV00039).(...) 1. Coppens, Ivo, Merelbeke 2. Demarez, Sophie, Dentergem 3. Laquière, Dorine, Avelgem 4. F(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Samenstelling van een **** van **** adjunct- penitentiair assistent voor **** **** (rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de s(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Leuze-en-**** 3. ****, ****, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008226 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal `Management support' van de FOD `Budget- & Beheerscontrole' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 31 mei 2001 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 31 mei 2001 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs(...) type document prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008227 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal `Begeleiding begroting' van de FOD `Budget- & Beheerscontrole' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 31 mei 2001 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 31 mei 2001 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs(...) type document prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008229 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur-generaal "OFO" van de FOD "Personeel en Organisatie" Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn; 2. Op 31 mei 2001 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal (...) 3. Vereist(e) diploma('s) op 31 mei 2001 : basisdiploma van de 2 e cyclus van universitai(...) type document prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001008228 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal `Macro-budgettaire dienst' van de FOD `Budget- & Beheerscontrole' Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 31 mei 2001 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minim(...) 3. Vereist(e) diploma(`s) op 31 mei 2001 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001009357 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 101 11 april 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad * Besluit van de Raad van 19 maart 2001 tot vaststelling van beveiligingsvoorschriften van de Raad

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001009420 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 139 van 15 mei 2001, 2 e editie, blz. 15884, Nederlandse tekst, zevende alinea, moet gelezen worden als volgt : « - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het negende k (...) type erratum prom. 19/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001022325 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

document

type document prom. 16/03/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende algemene reglementering inzake reiskosten voor het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap alsmede voor het personeel van instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001014076 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 januari 2001 wordt de heer Philippe D'Homme in vast verband benoemd tot de graad van inspecteur met ingang van 1 november 2000 en met ranginneming op 1 november 1999. Bij koninklijk b(...) (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001014085 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 2001 wordt Mevr. Dominique Junne in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur met ranginneming op 16 november 1998 et uitwerking op 15 december 2000. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001014091 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 wordt Mevr. Véronique Lagrange in vast verband benoemd tot de graad van ingenieur met ingang van 16 februari 2001 en met ranginneming op 16 februari 2000. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001016162 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 wordt de heer Frank Tuyttens met ingang van 16 april 2001 voor een eerste mandaat van twee jaar in het Nederlands taalkader benoemd tot assistent bij het Centrum vo (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2001 numac 2001022251 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mand - wordt de heer Arnout De Koster benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de soci(...)
^