Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juni 2018
gepubliceerd op 26 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202153
pub.
26/07/2018
prom.
29/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende het administratief statuut en bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende het administratief statuut en bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeids overeenkomst van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende het administratief statuut en bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven sluiten Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (Overeenkomst geregistreerd op 2 maart 2018 onder het nummer 144849/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek alsook op hun arbeiders. § 2. Met "arbeiders" wordt bedoeld : de arbeiders en arbeidsters. § 3. Met "geregeld vervoer" wordt bedoeld : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren. § 4. Met "bijzondere vormen van geregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en wordt uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen). § 5. Met "ongeregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer dat niet aan de definitie van geregeld, met inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld vervoer, beantwoordt en dat met name wordt gekenmerkt door het transport van vooraf samengestelde groepen, op initiatief van een opdrachtgever of van de vervoerder zelf. Onder "ongeregeld vervoer" wordt eveneens verstaan : de internationaal geregelde diensten over een lange afstand. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van : - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad van 19 december 1974, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies sexies van 27 april 2015; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124, gesloten in de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125, gesloten in de Nationale Arbeidsraad van 21 maart 2017, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen. HOOFDSTUK III. - Algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 3.§ 1. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt vanaf de leeftijd van 62 jaar verleend aan iedere ontslagen arbeider en arbeidster, behalve om dringende reden, die 40 jaar beroepsloopbaan als arbeider en 34 jaar beroepsloopbaan als arbeidster kan rechtvaardigen. Voor de arbeidsters wordt dit 35 jaar vanaf 2019. § 2. De arbeiders en arbeidsters die ontslagen worden om dringende reden kunnen geen aanspraak maken op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. § 3. De arbeiders en arbeidsters moeten de leeftijd van 62 jaar bereikt hebben uiterlijk op 31 december 2019 en op het einde van de arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK IV. - Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan

Art. 4.§ 1. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt vanaf de leeftijd van 59 jaar verleend aan iedere ontslagen arbeider en arbeidster, behalve om dringende reden, die 40 jaar beroepsloopbaan als werknemer kan rechtvaardigen. § 2. De arbeiders en arbeidsters die ontslagen worden om dringende reden kunnen geen aanspraak maken op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. § 3. De arbeiders en arbeidsters moeten de leeftijd van 59 jaar bereikt hebben uiterlijk op 31 december 2018 en op het einde van de arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK V. - Bedrijfstoeslag

Art. 5.§ 1. De arbeider of arbeidster zal een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) krijgen die gelijk is aan de helft van het verschil tussen zijn/haar netto refertebezoldiging en de werkloosheidsuitkering. § 2. De netto refertebezoldiging is gelijk aan de brutobezoldiging van de laatste 12 gepresteerde maanden, gedeeld door 12 en verminderd met de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage (13,07 pct.) en de bedrijfsvoorheffing. Het verkregen resultaat wordt op de hogere euro afgerond. Onder "brutobezoldiging" wordt verstaan : het geheel van de bezoldigingen en de contractuele premies die rechtstreeks gebonden zijn aan de door de werknemer verrichte prestaties waarop inhoudingen voor sociale zekerheid worden gedaan en waarvan de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt. § 3. Het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen van openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" neemt de betaling van de aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag), de bijzondere bijdrage voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de patronale bijdrage voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten laste op voorwaarde dat de volgende voorwaarden terzelfder tijd in acht worden genomen : - de arbeider of arbeidster dient een anciënniteit van minimum 10 jaar in de sector te bewijzen; - de ontslagen arbeider of arbeidster moet uitdrukkelijk te kennen geven dat hij/zij van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik wil maken.

Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, zullen de bedrijfstoeslag en de andere lasten ten laste van de werkgever vallen.

Art. 6.Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt verleend tot de datum waarop het gewoon rustpensioen ingaat. HOOFDSTUK VI. - Bijzondere bepaling

Art. 7.Vanaf 1 januari 2018 vervangt deze collectieve arbeidsovereenkomst deze van 17 december 2015 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 januari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 20/02/2017 numac 2016205733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2016 en 2017 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 17/02/2017 numac 2016205154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 20/02/2017 numac 2016205788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de toekenning van maaltijdcheques sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 februari 2017 (nr. 132226). HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2019, met uitzondering van hoofdstuk IV dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2018 en ophoudt van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^