Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juli 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Koninklijk besluit houdende maatregelen inzake spoorvervoer ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2019013465
pub.
03/09/2019
prom.
29/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/29/2019013465/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. - Directie Spoorbeleid


29 JULI 2019. - Koninklijk besluit houdende maatregelen inzake spoorvervoer ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit koninklijk besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2014/61 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid, door de beheerders van fysieke infrastructuur voor het spoorwegvervoer, in het koninklijk besluit "netwerkexploitant" genoemd, de mogelijkheid te bieden aan de operatoren van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid toegang te verlenen tot die infrastructuur.

Om de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid te bevorderen, streeft de richtlijn ernaar de kosten van de aanleg van die netwerken te verlagen door het gezamenlijke gebruik van bestaande fysieke infrastructuur aan te moedigen.

Commentaar per artikel HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1 Dit artikel geeft aan dat het gaat over een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2014/61 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid.

In bijlage bij dit verslag worden de omzettingstabellen gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied en definities Artikel 2 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 3 Dit artikel definieert enkele begrippen.

Met fysieke infrastructuur wordt enkel de passieve infrastructuur bedoeld. Actieve infrastructuur, zoals kabels, met inbegrip van ongebruikte glasvezels (dark fibre), wordt uitdrukkelijk uitgesloten uit de definitie. HOOFDSTUK 3. - Toegang tot en transparantie van fysieke infrastructuur Artikel 4 Overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn voorziet dit artikel dat aanbieders van elektronische-communicatienetwerken om toegang kunnen verzoeken tot fysieke infrastructuur.

In geval van verzoek om toegang, moet de netwerkexploitant gedeeld gebruik van zijn infrastructuur aanbieden onder billijke en redelijke eisen en voorwaarden, die ook voor de prijs gelden, tenzij toegang op grond van objectieve redenen kan worden geweigerd.

De weigering wordt gemotiveerd. De lijst met weigeringsgronden van artikel 4, § 3 is niet exhaustief.

Toegang kan bijvoorbeeld geweigerd worden wanneer de netwerkexploitant al wholesaletoegang verleent tot fysieke infrastructuur die voldoet aan de behoeften van de om toegang verzoekende partij. Toegang tot de onderliggende fysieke infrastructuur kan in dat geval negatieve economische gevolgen hebben en leiden tot inefficiënte dubbele netwerkelementen.

De weigering op grond van "de integriteit en veiligheid van de fysieke infrastructuur, onder andere van kritieke infrastructuur" omvat onder andere het risico op ernstige verstoring van primaire diensten die via dezelfde fysieke infrastructuur worden verstrekt.

Het begrip "kritieke infrastructuur" is niet beperkt tot kritieke infrastructuren zoals bedoeld in de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type wet prom. 01/07/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren. - Duitse vertaling sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Partijen hebben het recht om hun geschillen te laten beslechten door de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuren.

Artikel 5 Dit artikel voorziet in de omzetting van artikel 4 van de richtlijn.

Om de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid doelmatig te kunnen plannen en ervoor te zorgen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur, moeten ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden toegang hebben tot minimuminformatie over fysieke infrastructuur die beschikbaar is in het gebied waar zij hun netwerk willen uitrollen.

Een netwerkexploitant kan toegang tot minimuminformatie op grond van bepaalde redenen beperken mits motivering. Eén van de redenen op grond waarvan toegang tot minimuminformatie kan worden beperkt is de veiligheid en integriteit van de fysieke infrastructuur, waarin het risico op ernstige verstoring van primaire diensten die via dezelfde fysieke infrastructuur worden verstrekt, is begrepen.

Op specifiek, schriftelijk en redelijk verzoek verleent de netwerkexploitant toelating tot inspecties ter plaatse van specifieke elementen van zijn fysieke infrastructuur.

Partijen hebben het recht om hun geschillen te laten beslechten door de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerk-infrastructuren. HOOFDSTUK 4. - Coördinatie van civiele werken en transparantie betreffende geplande civiele werken Artikel 6 Dit artikel voorziet in de omzetting van artikel 5 van de richtlijn en bepaalt dat de netwerkexploitant het recht heeft om met ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden, te onderhandelen over overeenkomsten met betrekking tot de coördinatie van civiele werken.

Bij geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld gefinancierde civiele werken dient de netwerkexploitant die civiele werken in kwestie uitvoert, rechtstreeks of onrechtstreeks, bijvoorbeeld via een onderaannemer, met inachtneming van evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden, in te gaan op verzoeken tot coördinatie van de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid, mits is voldaan aan de drie voorwaarden van paragraaf 2.

De coördinatie van werken tot aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid mag geen negatieve gevolgen hebben voor het primaire doel van de met overheidsgeld gefinancierde civiele werken en er moet voor worden gezorgd dat aanvullende kosten, met inbegrip van de kosten van vertragingen, worden gedekt en de oorspronkelijke plannen zo min mogelijk worden gewijzigd.

Partijen hebben het recht om hun geschillen te laten beslechten door de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerk-infrastructuren.

Artikel 7 Dit artikel voorziet in de omzetting van artikel 6 van de richtlijn.

Om het mogelijk te maken te onderhandelen over overeenkomsten met betrekking tot de coördinatie van civiele werken, dient de netwerkexploitant aan de ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden de limitatief opgesomde informatie te verschaffen over lopende of geplande civiele werken met betrekking tot zijn fysieke infrastructuur.

Een netwerkexploitant kan toegang tot minimuminformatie op grond van bepaalde redenen beperken mits motivering. Eén van de redenen op grond waarvan toegang tot minimuminformatie kan worden beperkt is de veiligheid en integriteit van de fysieke infrastructuur, waarin het risico op ernstige verstoring van primaire diensten die via dezelfde fysieke infrastructuur worden verstrekt, begrepen is.

Partijen hebben het recht om hun geschillen te laten beslechten door de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerk-infrastructuren. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen Artikel 8 Dit artikel behoeft geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

29 JULI 2019. - Koninklijk besluithoudende maatregelen inzake spoorvervoer ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 december 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 6 maart 2019;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies nr. 66.047/4 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit strekt tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2014/61 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid. HOOFDSTUK 2. - Toepassingsgebied en definities

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op fysieke infrastructuren die tot doel hebben een vervoersdienst te leveren met betrekking tot de spoorwegen als bedoeld in artikel 6, § 1, X, 2° bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen.

Art. 3.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "netwerkexploitant" : een onderneming die fysieke infrastructuur aanbiedt die tot doel heeft een spoorvervoersdienst te leveren;2° "fysieke infrastructuur" : elk element van een netwerk dat bedoeld is om er andere elementen van een elektronische-communicatienetwerk met hoge snelheid in onder te brengen zonder dat het zelf een actief element van het netwerk wordt, zoals buizen, masten, kabelgoten, inspectieputten, mangaten, straatkasten, gebouwen of ingangen in gebouwen, antenne-installaties, torens en palen;kabels, met inbegrip van ongebruikte glasvezels (dark fibre), alsook elementen van netwerken die worden gebruikt voor de voorziening met voor menselijke consumptie bestemd water als vermeld in artikel 2, punt 1, van richtlijn 98/83/EG, zijn geen fysieke infrastructuur in de zin van dit besluit; 3° "civiele werken" : het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat bestemd is om als zodanig een economische of technische functie te vervullen en dat een of meer elementen van een fysieke infrastructuur omvat;4° "centraal informatiepunt" : het KLIM systeem (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt) als bedoeld in de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen;5° "instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuren" : de instantie opgericht door het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/61/EU;6° "elektronische-communicatienetwerk" : overeenkomstig artikel 2, a), van de Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen waaronder satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip van internet) en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voorzover deze voor overdracht van signalen worden gebruikt, netwerken voor radio- en televisieomroep en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie;7° "elektronische-communicatienetwerk met hoge snelheid" : een elektronische-communicatienetwerk dat breedbandtoegangsdiensten kan leveren met snelheden van minsteren 30 Mbps;8° "openbaar communicatienetwerk" : overeenkomstig artikel 2, d), van de Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn), een elektronische-communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt gebruikt om openbare elektronische-communicatiediensten aan te bieden. HOOFSTUK 3. - Toegang tot en transparantie van fysieke infrastructuur

Art. 4.§ 1. Elke netwerkexploitant heeft het recht ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden of waaraan een vergunning voor het aanbieden ervan is verleend, toegang te geven tot zijn fysieke infrastructuur met het oog op de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid. § 2. Op schriftelijk en redelijk verzoek van een onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan een vergunning voor het aanbieden ervan is verleend, geeft de netwerkexploitant toelating om toegang te hebben tot zijn fysieke infrastructuur onder billijke en redelijke eisen en voorwaarden met inbegrip van de prijs, met het oog op de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid. Dat schriftelijke verzoek bevat een nadere omschrijving van de elementen van het project waarvoor om toegang wordt verzocht, met inbegrip van een tijdschema. § 3. Een netwerkexploitant kan toegang weigeren, mits deze weigering is gebaseerd op objectieve, transparante en evenredige criteria, zoals : 1° de technische geschiktheid van de fysieke infrastructuur waarvoor om toegang wordt verzocht voor het onderbrengen van de elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid, bedoeld in paragraaf 2;2° de beschikbaarheid van ruimte om de elementen van de elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid, bedoeld in paragraaf 2, te huisvesten, de toekomstige behoeften aan ruimte van de netwerkexploitant inbegrepen, die afdoende moeten worden aangetoond;3° overwegingen met betrekking tot veiligheid en volksgezondheid;4° de integriteit en veiligheid van de fysieke infrastructuur, onder andere van kritieke infrastructuur;5° het risico van ernstige verstoring van geplande diensten wanneer via de fysieke infrastructuur andere diensten worden verstrekt;6° het feit dat andere levensvatbare alternatieve middelen voor het verlenen van wholesaletoegang tot de fysieke infrastructuur, aangeboden door de netwerkexploitant, en geschikt voor het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid, beschikbaar zijn op voorwaarde dat de toegang onder billijke en redelijke voorwaarden wordt verleend. Uiterlijk twee maanden vanaf de datum van ontvangst van het volledige verzoek om toegang geeft de netwerkexploitant de redenen voor de weigering op. § 4. Indien uiterlijk twee maanden vanaf de datum van ontvangst van het verzoek, toegang wordt geweigerd of geen overeenstemming wordt bereikt over specifieke eisen en voorwaarden, met inbegrip van de prijs, heeft elke partij het recht deze kwestie door te verwijzen naar de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuren. § 5. Dit artikel laat het eigendomsrecht van de eigenaar van de fysieke infrastructuur, indien de netwerkexploitant niet de eigenaar is, alsmede het eigendomsrecht van derden, zoals landeigenaren en eigenaren van privaat eigendom, onverlet. Dit artikel laat eveneens de verplichting voor de onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan een vergunning voor het aanbieden ervan is verleend, om de toelatingen en vergunningen te bekomen die vereist zijn voor de aanleg van de bestanddelen van zijn elektronische-communicatienetwerk met hoge snelheid, onverlet.

Art. 5.§ 1. Iedere onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan een vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend, heeft op verzoek recht op toegang tot de volgende minimuminformatie met betrekking tot de fysieke infrastructuur van de netwerkexploitant, teneinde overeenkomstig artikel 4, § 2, een verzoek om toegang tot fysieke infrastructuur in te dienen : 1° locatie en route;2° aard en huidig gebruik van de infrastructuur;en 3° een contactpunt. De onderneming die om toegang verzoekt, specificeert het gebied waarin wordt overwogen om elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid aan te leggen.

Een netwerkexploitant kan de toegang tot de minimuminformatie, bedoeld in het eerste lid, beperken op grond van redenen met betrekking tot de veiligheid en integriteit van de fysieke infrastructuur, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de openbare veiligheid, de vertrouwelijkheid en de bescherming van handels- en bedrijfsgeheimen.

De beslissing van de netwerkexploitant wordt gemotiveerd. § 2. Voor het bekomen van de minimuminformatie richt de onderneming, bedoeld in § 1, zich in eerste instantie tot het centraal informatiepunt.

Als de minimuminformatie niet via het centraal informatiepunt beschikbaar is, verleent de netwerkexploitant op specifiek schriftelijk verzoek van een onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend, toegang tot dergelijke informatie.

In dat verzoek wordt gespecificeerd in welk gebied de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid wordt overwogen.

Toegang tot informatie wordt verleend binnen twee maanden vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijk verzoek, waarbij evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden worden gehanteerd, onverminderd de beperkingen bedoeld in paragraaf 1. § 3. Op specifiek, schriftelijk en redelijk verzoek van een onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend, verleent de netwerkexploitant toelating tot inspecties ter plaatse van specifieke elementen van zijn fysieke infrastructuur. In dat verzoek worden de betrokken elementen van de fysieke infrastructuur gespecificeerd met het oog op de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid.

Toelating tot inspecties ter plaatse van specifieke elementen van de fysieke infrastructuur wordt verleend binnen één maand vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijk verzoek, waarbij evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden worden gehanteerd, onverminderd de beperkingen bedoeld in paragraaf 1. De personen die de toestemming gekregen hebben moeten de procedures en veiligheidsmaatregelen die hun worden meegedeeld, nauwgezet naleven. § 4. Wanneer een geschil ontstaat in verband met de in dit artikel vermelde rechten en verplichtingen, heeft elke partij het recht het geschil door te verwijzen naar de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuren. § 5. Wanneer zij overeenkomstig dit artikel toegang krijgen tot informatie, nemen de ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden of waaraan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend, de nodige maatregelen ter bescherming van vertrouwelijkheid en handels- en bedrijfsgeheimen.

HOOFSTUK 4. - Coördinatie van civiele werken en transparantie betreffende geplande civiele werken

Art. 6.§ 1. Onverminderd iedere bepaling ter regulering van de coördinatie van civieltechnische werken in het openbaar domein, ingevoerd bij decreet of ordonnantie, heeft de netwerkexploitant het recht om met ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken aanbieden of waaraan een vergunning voor het aanbieden ervan is verleend, te onderhandelen over overeenkomsten met betrekking tot de coördinatie van civieltechnische werken met het oog op de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid. § 2. De netwerkexploitant die, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk met overheidsgeld gefinancierde civiele werken uitvoert, voldoet aan elk redelijk verzoek om onder transparante en niet-discriminerende voorwaarden de civiele werken te coördineren, die gedaan worden door ondernemingen die openbare communicatienetwerken aanbieden of waaraan vergunning voor het aanbieden ervan is verleend, met het oog op de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid.

Dat verzoek wordt toegestaan, mits : 1° dit geen aanvullende kosten, daaronder begrepen kosten door bijkomende vertragingen, met zich zal meebrengen voor de oorspronkelijk geplande civiele werken;2° dit geen belemmering zal vormen voor de controle over de coördinatie van de werken;3° het verzoek om coördinatie zo spoedig mogelijk wordt gedaan, en in ieder geval ten minste één maand voordat het definitieve project wordt ingediend bij de bevoegde vergunningverlenende autoriteiten. In afwijking van het tweede lid, kan de netwerkexploitant bedoeld in het eerste lid akkoord gaan om de civiele werken te coördineren op voorwaarde dat de aanvullende kosten gedragen worden door de ondernemingen die om die coördinatie verzoeken. § 3. Indien binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van het formele verzoek om overleg overeenkomstig § 2 geen overeenstemming is bereikt over de coördinatie van civiele werken, heeft elke partij het recht de zaak door te verwijzen naar de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuren.

Art. 7.§ 1. Met het oog op onderhandelingen over overeenkomsten met betrekking tot de coördinatie van civiele werken als bedoeld in artikel 6, stelt de netwerkexploitant, op specifiek schriftelijk ingediend verzoek van een onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend, de volgende minimuminformatie ter beschikking over lopende of geplande civiele werken met betrekking tot zijn fysieke infrastructuur waarvoor een vergunning is verleend, waarvoor een vergunningsprocedure loopt of waarvoor binnen de komende zes maanden een eerste aanvraag voor een vergunning bij de bevoegde vergunningverlenende autoriteiten zal worden ingediend : 1° de locatie en het type werkzaamheden;2° de betrokken elementen van de fysieke infrastructuur;3° de geraamde datum voor de aanvang van de werkzaamheden en de duur; en 4° een contactpunt. In haar verzoek vermeldt de onderneming die openbare communicatienetwerken aanbiedt of waaraan vergunning voor het aanbieden van openbare communicatienetwerken is verleend, het gebied waarin de aanleg van elementen van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid wordt overwogen. De netwerkexploitant verleent uiterlijk twee weken vanaf de datum van ontvangst van het schriftelijke verzoek de gevraagde informatie, onder evenredige, niet-discriminerende en transparante voorwaarden.

Een netwerkexploitant kan de toegang tot de minimuminformatie, bedoeld in het eerste lid, beperken op grond van redenen met betrekking tot de veiligheid en integriteit van de fysieke infrastructuur, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de openbare veiligheid, de vertrouwelijkheid en de bescherming van handels- en bedrijfsgeheimen.

De beslissing van de netwerkexploitant wordt gemotiveerd. § 2. Onverminderd paragraaf 1, derde lid, kan de netwerkexploitant het verzoek overeenkomstig paragraaf 1 weigeren in de volgende gevallen : 1° hij heeft de gevraagde informatie in elektronisch formaat openbaar gemaakt, of 2° de toegang tot dergelijke informatie is mogelijk via het centraal informatiepunt. § 3. De netwerkexploitant stelt de in minimuminformatie, bedoeld in paragraaf 1, waar om is verzocht, ter beschikking via het centraal informatiepunt. § 4. Wanneer een geschil ontstaat in verband met de in dit artikel vermelde rechten en verplichtingen, heeft elke partij het recht het geschil door te verwijzen naar de instantie voor geschillenbeslechting inzake netwerkinfrastructuren. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 8.De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^