Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 19 mei 2021

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de erkende stichting van openbaar nut "Be Planet"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021031473
pub.
19/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de erkende stichting van openbaar nut "Be Planet"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, artikel 2.25.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, gewijzigd bij de wet van 7 juni 1994;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 48, derde lid, en artikelen 121 tot 124;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 12 maart 2021;

Overwegende dat Be Planet tot doel heeft om lokale burgerinitiatieven te ondersteunen en te begeleiden en dit, onder andere, door het inzamelen van fondsen;

Overwegende dat Be Planet een projectsubsidie heeft aangevraagd voor een studie van de doenbaarheid van een nationale campagne van fondsenwerving te voordele van het leefmilieu;

Overwegende dat dit project bijdraagt aan het federaal milieubeleid door de ecologische transitie te ondersteunen door middel van het inzamelen van private fondsen en het verzamelen van noodzakelijke kennis voor gelijkaardige toekomstige projecten;

Overwegende dat Be Planet, door middel van dit project, bijdraagt aan sensibilisering met betrekking tot biodiversiteit, duurzame producten en het luik leefmilieu van duurzame ontwikkeling.

Op de voordracht van de minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van maximum 8.000 euro ingeschreven op het krediet voorzien in organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) van het budget van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021 wordt toegekend aan de erkende stichting van openbaar nut Be Planet, die haar zetel heeft op Edinburgstraat 26 - 1050 Elsene, (ondernemingsnummer 0644.512.936) vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Desrumaux, coördinatrice.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 maart 2021 en eindigt op 1 maart 2022.

Art. 3.De toelage is bestemd om de personeelskosten van Be Planet verbonden aan het studieproject met betrekking tot de doenbaarheid van een nationale campagne van fondsenwerving ten voordele van het milieu te dekken.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van de subsidie zal worden gestort op volgend rekeningnummer: IBAN: BE33 0689 0350 8446 BIC: GKCC BE BB Naam van de bank: Belfius Bank Rekening op naam van: Be Planet § 2. Het bedrag bedoeld in artikel 1 zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt via invoice@health.fgov.be. § 3. De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door Be Planet voor 1 juni 2022.

Art. 5.Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde niet benutte gedeelte door Be Planet worden terugbetaald aan de financiële dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer IBAN BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 6.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Leefmilieu, Z. KHATTABI

^