Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041471 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77, 4° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op k(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021020946 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende derde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021020945 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3461 van 30 april 2021, worden de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 november 2019 aangesteld in de graad van kapitein in het reservekader, in zijn type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021030535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021030830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer van de werknemers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031223 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling zoals bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031363 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. 29/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031473 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de erkende stichting van openbaar nut "Be Planet" type koninklijk besluit prom. 12/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041390 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 december 2020 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie die is voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssector en die op 25 oktober door de federale regering werden gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury voor de selectie van onafhankelijke bestuurders voor de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt mevrouw Marie CASTAIGNE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041524 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het geneesmiddel REGN-COV2 voor de behandeling van COVID-19 De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 6quater, § Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en d(...) type koninklijk besluit prom. 19/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021091305 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand mei 2021 is samengesteld als volgt : Index A (schatkis(...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de beschikbaarheidstijd en ARAB-vergoeding chauffeurs type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het wegvervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico's op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021202385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen opgericht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4396 Bij ministerieel besluit van 11 mei 2021 wordt een gehele opheffing van een deel van de vervoersvergunning voor het transport van aardgas door middel van leidingen, met kenmerk A322-292 va Betrokken gasvervoersinstallaties: - DN 500 LP Mortsel - AGM. type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4394 Bij ministerieel besluit van 11 mei 2021 wordt een volledige opheffing van een deel van de vervoersvergunning voor het transport van aardgas door middel van leidingen, kenmerk A322-269 van Betrokken gasvervoersinstallaties: - DN350 LP Tertre - Thieulain.

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021200534 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2021 van 28 januari 2021 Rolnummer 6968 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 89 van de programmawet van 25 december 2017 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021201519 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2021 van 18 maart 2021 Rolnummer 7269 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 15 en 16 van de wet van 13 april 2019 « houdende diverse bepalingen inzake pensioenen », ingesteld door Jean-Pierre Luxe Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202072 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2021 van 28 januari 2021 Rolnummer 7200 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 40bis, § 2, 2°, en 40ter, § 2, van de wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202070 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2021 van 21 januari 2021 Rolnummer 7081 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 5 en 9 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 maart 2009 « betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202074 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2021 van 28 januari 2021 Rolnummer 7232 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1717, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 102 van de wet van 25 december 2016 « tot wijzi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042769 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale en duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041373 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslag

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041495 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/1133 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vervanging van een effectief lid dat de representatieve organisaties van de werknemers binnen de service formation pme binnen de raad van bestuur van de office francophone de la formation en alternance (franstalige dienst alternerende opleiding) vertegenwoordigt

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019 type overeenkomst prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019

bericht

type bericht prom. 10/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel "norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten" type bericht prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202289 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 6 april 2021, waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 13 april 2021, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel « 1. Schendt artikel 4, 1°, van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van (...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202293 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 april 2021, heeft de nv « Rocol Die zaak is ingeschreven onder nummer 7564 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202400 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige projectbeheerder schoolinschakeling (niveau A1), voor het Brussels Planningsbureau - Perspective.Brussels. - Selectienummer : AFB21018 Solliciteren kan tot 1/06/2021 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021020934 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 april 2021 heeft de heer **** VAN de VIJVER de nodige Volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021020943 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt mevrouw Mélanie VANWELKENHUYSEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, wordt de heer David DIAGNE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 mei 2021 wordt de heer Jeremy SEBASTIANO via federale mobiliteit overgeplaatst als rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021, wordt Mevrouw MAHAUX Véronique, met ingang van 1 ste type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021, wordt mevrouw DE BACKER Anita, met ingang Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021, wordt mevrouw VANDELOO Judith, met ingang Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041432 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Oproep aan de kandidaten voor de functie van lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) om een ontslagnemend lid te vervangen 1. BIPT Het Belgisch Instituut voor postdiensten (...) De opdracht van deze Raad is beschreven in artikel 16 van de BIPT-statuutwet: "De Raad is gema(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffiers niveau B voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffi(...) Griffier dossierbeheer hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de vredegerechten va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202425 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Bevordering naar de hogere klasse in niveau A voor de FOD Justitie: 9 vacatures klasse A2 - Attaché A2 Teamverantwoordelijke Dienst Risicoprofielen - Directie Integrale Veiligheid (1 vacature NL(...) - Attaché A2 Beleidsondersteuning veiligheid - Directie Integrale Veiligheid (Directoraat-Generaal (...)

document

type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021041419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Opheffen van de "periode van verhoogd risico" en alle in dit kader genomen maatregelen ter bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza Op 1 november 2020 werd voor onbepaalde duur de "periode van verhoogd risico" afgekond 1 november 2020: o pluimvee van geregistreerde (professionele) pluimveebedrijven moet worden op(...) type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202346 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Applicatiebeheerders Inspectietools bij de Economische Inspectie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21142 Solliciteren kan tot 02/06/2021 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202355 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossiercoördinators Commissie voor nucleaire voorzieningen (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG21146 Solliciteren kan tot 02/06/2021 via www.se(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202358 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers (niveau B) voor de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. - Selectienummer : BNG21177(...) Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst is onbeperkt in t(...) type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202364 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de voorafgaande computergestuurde proef voor de selectie van Nederlandstalige penitentiair bewakingsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20288 Deze selectie werd afgesloten op 11/05/2021. D(...) type document prom. -- pub. 19/05/2021 numac 2021202447 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG19401 Deze selectie werd afgesloten op 10/05/2021.
^