Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 november 2018
gepubliceerd op 30 januari 2019

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019030050
pub.
30/01/2019
prom.
28/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » (CEPAG) betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, programma 25.55.1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 november 2018;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende de internationale activiteit en betrokkenheid van de vakbonden bij het beleid leefmilieu en duurzame ontwikkeling, inzonderheid de oprichting in 2006 van de Vakbondseenheid voor Duurzame Ontwikkeling van de Internationale Vakbonden Confederatie, het bestaan van het Globaal Vakbond Onderzoek Netwerk (GURN), van de stichting `Sustainlabour' en van het Vakbond Adviescomité van de OESO (TUAC);

Overwegende dat vorming, educatie en sensibilisatie van de werknemers essentiële elementen zijn voor een effectieve tenuitvoerlegging van het federale milieubeleid;

Overwegende dat het eveneens van fundamenteel belang is om de bewustmaking van de werknemers voor de milieuproblematiek te bevorderen met het oog op duurzame ontwikkeling;

Overwegende dat sinds 1996 de Waalse vleugels van het ABVV, het ACV en het ACLVB, via hun respectievelijke opleidingsinstituten, gezamenlijk verschillende acties omtrent het thema milieu ontwikkelen in het kader van RISE (Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement);

Overwegende dat deze acties van de VZW in het bijzonder als doel hebben de werknemers en hun vertegenwoordigers te sensibiliseren voor het milieu, sociaal milieuoverleg in ondernemingen te stimuleren en de slagkracht van de afgevaardigden in milieuaangelegenheden te verhogen;

Overwegende dat de VZW zal werken in interactie met de federale milieuprioriteiten (klimaatverandering en Conferentie van Parijs, bedrijven en biodiversiteit, blootstelling van werknemers aan chemische producten,...);

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van maximum 3.750 euro (drieduizend zevenhonderdvijftig), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.00.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2018, wordt verleend aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » (CEPAG) betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE », met zetel rue de Namur 47 te 5000 Beez, (ondernemingsnummer 0415.402.696), vertegenwoordigd door dhr. Thierry Bodson, gedelegeerd bestuurder, als tegemoetkoming voor haar acties ter vorming en bewustmaking van de werknemers voor de milieuproblematiek alsook haar acties en proefprojecten in verband met het federale milieubeleid.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage vangt aan op 1 september 2018 en eindigt op 31 augustus 2019.

Art. 3.De toelage is bestemd om de personeels- en werkingskosten te dekken die door de begunstigde vereniging gemaakt zijn voor de organisatie en de coördinatie van de vormings-, informatie- en bewustmakingsacties van de werknemers in verband met materies behorende tot het federale milieubeleid.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer BE32 877-8031201-02 van de VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » (CEPAG), Rue de Namur 47 te 5000 Beez. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de geldende regelgeving en worden ingediend bij FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 BRUSSEL § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een staat van inkomsten en uitgaven veroorzaakt door de in artikel 1 vermelde activiteitenkosten.

Art. 5.§ 1. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage, moeten ten laatste op 30 oktober 2019 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden ingediend ter attentie van het Stafdienst Budget en Beheerscontrole - Victor Hortaplein 40, bus 10, 9de verdieping te 1060 Brussel. § 2. Op de vordering wordt de vermelding aangebracht: « Voor echt en waar verklaard voor de som in euro van ........... (in cijfers)............................................ (in letters) ».

Art. 6.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister voor Leefmilieu, M. C. MARGHEM

^