Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat. - Duitse vertaling type wet prom. 11/07/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Instelling van de lokale politie van de politiezone Deinze/Zulte/Lievegem Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 wordt de lokale politie van de politiezone Deinze/Zulte/Lievegem ingesteld op datum van 1 januari 2019. type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vrijwillige Belgische bijdrage aan het werkprogramma van de Internationale Walvisvaartcommissie om bijvangst te verminderen type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW `Fonds Virunga Belgique' type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Carnivore Initiative beheerd door het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Idiofa Lobi » type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 30/01/2019 numac 2019010588 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 28/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019040086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing en bevordering Bij koninklijk besluit van 6 januari 2019 wordt de heer Peter PONNET, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone AALTER voor een termijn van vijf jaar en wordt h type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019040119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 januari 2019, wordt aan de heer LENAERS Willy op het einde van de maand juni 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 januari 2019, wordt aan de heer VANERMEN Leon op het einde van de maand maart 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 januari 2019, wordt aan de heer RUEBENS Paul op het einde van de maand juni 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 30/01/2019 numac 2019010374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 22/01/2019 pub. 30/01/2019 numac 2019010545 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/01/2019 pub. 30/01/2019 numac 2019010598 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200051 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 176/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6754 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 9 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotro Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200054 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 182/2018 van 19 december 2018 Rolnummer 6798 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 16.4.25 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, in sa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010461 bron vlaamse overheid Decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen type decreet prom. 21/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010462 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van zeehavens, het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2018206357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 11 december 2018 werd de heer LENAERS Willy, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg Bij beschikking van 27 december 2018 werd de heer VANERMEN Leon, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Lim type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 10 januari 2019 werd de heer FERRANT Baudouin, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door de Voor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid van Kind en Gezin aan het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010506 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin en tot aanneming van het ontwerp met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeenten Walcourt en Philippeville als uitbreiding van de site genaamd "Carrière Les Petons" ten oosten van de voormalige gemeente Yves-Gomezée om de voortzetting van de bestaande activiteit mogelijk te maken en dat na afloop van de uitbating een natuurgebied zal worden en waarbij deze aan de milieueffectenbeoordeling zal worden onderworpen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030084 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de toekenning aan de Brusselse verzekeringsinstellingen van een bijzondere investeringssubsidie en van een toelage voor de administratiekosten voor het jaar 2019

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2019 pub. 30/01/2019 numac 2019200381 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Bastogne" in de gemeenten Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Bertrix, Bouillon, Paliseul, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tenneville, Bertogne, Houffalize en Bastenaken op 3 februari 2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019030066 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv NEVEN-LEMAIRE die woonplaats kiest bij Mrs. Koen Gee Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 november 2018. Deze zaak(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200368 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Technisch experten (m/v/x). - Selectienummer: BNG17210 Deze selectie werd afgesloten op 24(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200369 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Technisch deskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BFG17210 Deze selectie werd afgesloten op 24/0(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200387 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen Experten in het domein van de burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG18204 Deze selectie werd afgesloten op 05/1(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 januari 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Oeuvres du Soir » te Brussel om van 1 januari tot en

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010300 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0046: INEOS Oxide Limited/RWE Generation Belgium NV. - Erratum In het Belgisch Staatsblad n° 300 van 21 december 2018, akte nr. 2018/15489, bladz Op 14 december 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanme(...) type erratum prom. 17/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010482 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 19/07/2018, van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming MNM SMART ENERGY SOLUTIONS gelegen, Lothar Wyrtkilaan 6 te 2520 RANST geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De regis Bij beslissing van 19/07/2018, van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming INDUSTRIAL(...) type registratie prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010483 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij beslissing van 29/08/2018 van de leidende ambtenaren van LB, werd de onderneming BLUE WORK RECYCLING BVBA geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie dr(...) Bij beslissing van 28/09/2018 van de leidende ambtenaren van LB, werd de onderneming ACTION ENE(...)

document

type document prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200388 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Statistici (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG18131 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200389 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT architecten (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18240 Deze selectie werd afgesloten op 21/01/2019. Er zijn geen geschikten.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010436 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt de heer Arnaud A.M. DE WILDE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010438 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2019, wordt Mevr. Stéphanie O.L.F. LAURENT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010583 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019, wordt de heer Aurélien LETAWE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Willy LENAERS type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Paul RUEBENS type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019200061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Leon VANE De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) - Op 14 juni 2019, op 15 juni 2019, op 20 september 2019 en op 21 september 2019, in WOBRA - West-V(...) type document prom. -- pub. 30/01/2019 numac 2019010550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 22 mei 2019, op 25 mei 2019, op 29 mei 2019, 04 september 2019 en 07 september 2019, in WOBRA (...)
^