Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 november 2018
gepubliceerd op 12 december 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018015151
pub.
12/12/2018
prom.
28/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/28/2018015151/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, het artikel 35octies, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en § 2, vijfde en zesde lid, ingevoegd bij de wet van 10 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomsten commissie apothekers - verzekeringsinstellingen, gegeven op 11 juli 2017 op eigen initiatief;

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole van 19 juli 2017;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 24 juli 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 september 2017;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 4 juni 2018;

Gelet op advies nr. 64.130/2/V van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 december 2013, 19 april 2014 en 25 mei 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. in de bepaling onder 5° worden de woorden « artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967" vervangen door de woorden "artikel 6 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten "; 2. in de bepaling onder 6° worden de woorden « artikel 4, § 2bis van bovenvermeld koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967" vervangen door de woorden "artikel 7 van de bovenvermelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent sluiten"; 3. een bepaling onder 8° wordt toegevoegd, luidende : « 8° " prestatie "huisapotheker": het correct en volledig opnemen van de rol, de opdrachten en de verantwoordelijkheden van de functie "huisapotheker" zoals beschreven in de voorwaarden vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Overeenkomstencommissie tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen.»

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013022637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten, de wet van 25 december 2016 en het koninklijk besluit van 25 mei 2017, wordt de bepaling onder 3°, hersteld als volgt: « 3° de prestatie « huisapotheker ». »

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 6/1.§ 1. Een specifiek honorarium wordt toegekend voor de prestatie bedoeld in artikel 4, 3° voor zover de voorwaarden vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Overeenkomstencommissie tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen worden voldaan. § 2. Voor dit honorarium bedraagt de coëfficiënt 16,29. § 3. Dit honorarium is per kalenderjaar verschuldigd aan de apotheek voor iedere rechthebbende die behoort tot de doelgroep, zoals beschreven in de voorwaarden vastgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op voorstel van de Overeenkomstencommissie tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen, en voor wie de prestatie "huisapotheker" zoals vermeld in artikel 1, 8° werd uitgevoerd. § 4. Die prestatie maakt het voorwerp uit van een registratie via het Farmanet factureringsbestand. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

^