Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 maart 2024
gepubliceerd op 15 mei 2024

Koninklijk besluit tot toekenning van een cofinanciering voor vier jaar voor het VLAIO-project P2308(714): Herwonnen meststoffen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2024004614
pub.
15/05/2024
prom.
28/03/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot toekenning van een cofinanciering voor vier jaar (2024 tot 2027) voor het VLAIO-project P2308(714): Herwonnen meststoffen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2024 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2024, programma 25.60.2;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, gegeven op 7 maart 2023;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van vierduizend euro (4.000 euro) tegen een tarief van duizend euro (1.000 euro) per jaar gedurende vier jaar, aan te rekenen op het krediet voorzien op het budgettair adres 25.60.23.3200.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2024, wordt toegekend aan Inagro, als toelage voor het VLAIO-project P2308(714): Herwonnen meststoffen van 2024 tot 2027.

Art. 2.Deze toelage zal gestort worden op de bankrekening BE 54 0680 3483 0097 van Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem, België.

De schuldvordering moet worden toegezonden naar het centrale facturatieadres van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zijnde: invoice@health.fgov.be Stafdienst Budget en Beheerscontrole Galileelaan 5/2 1210 BRUSSEL.

Art. 3.De minister bevoegd voor Landbouw en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 maart 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. CLARINVAL De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^